Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Regu­la­min korzy­sta­nia z usług Agen­cji Pośred­nic­twa Pracy

Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy pro­wa­dzo­na jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach zadania“Utworzenie i dzia­łal­ność Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez PFRON.

Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy świad­czy usłu­gi oso­bom nie­peł­no­spraw­nym , które:

  • posia­da­ją orze­czo­ny sto­pień niepełnosprawności
  • poszu­ku­ją zatrud­nie­nia lub są zain­te­re­so­wa­ne inny­mi, świad­czo­ny­mi przez nas usłu­ga­mi / szko­le­nia, doradztwo
  • zawo­do­we, doradz­two praw­ne, pomoc psychologa
  • szu­ka­ją infor­ma­cji na temat upraw­nień pra­cow­ni­ków niepełnosprawnych
  • chcą pod­jąć dzia­łal­ność gospodarczą

Z usług Agen­cji Pośred­nic­twa Pra­cy mogą rów­nież korzy­stać pra­co­daw­cy w zakresie:

  • zgła­sza­nia ofert zatrud­nie­nia osób niepełnosprawnych
  • infor­ma­cji na temat upraw­nień pra­co­daw­cy zatrud­nia­ją­ce­go oso­by niepełnosprawne

Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy oferuje:

  • dostęp do ofert pracy
  • bez­płat­ne kon­sul­ta­cje praw­ni­ka w zakre­sie spraw zwią­za­nych z akty­wi­za­cją zawo­do­wą osób niepełnosprawnych
  • bez­płat­ne kon­sul­ta­cje dorad­cy zawodowego
  • pomoc w pisa­niu CV i listu motywacyjnego

Warun­kiem sko­rzy­sta­nia z naszych usług jest wypeł­nie­nie ankie­ty reje­stra­cyj­nej zamiesz­czo­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych lub bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 a czyn­nym od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10 do 15

Oso­by zare­je­stro­wa­ne w Agen­cji Pośred­nic­twa Pra­cy zobo­wią­za­ne są do aktyw­ne­go poszu­ki­wa­nia pra­cy, w szcze­gól­no­ści poprzez ana­li­zo­wa­nie aktu­al­nych ofert pra­cy dostęp­nych na tabli­cy ogło­szeń w sie­dzi­bie KSON oraz na por­ta­lu. Ofer­ty pra­cy będą umiesz­cza­ne na w/w stro­nie suk­ce­syw­nie, w mia­rę ich pozyskiwania.

Oso­by zare­je­stro­wa­ne, któ­re pod­ję­ły zatrud­nie­nie, zobo­wią­za­ne są do powia­do­mie­nia pra­cow­ni­ków APP o tym fak­cie, w ter­mi­nie 14 dni od tego zdarzenia.

  • Od osób poszu­ku­ją­cych pra­cy ani od pra­co­daw­ców zgła­sza­ją­cych ofer­ty nie pobie­ra­my żad­nych opłat.
  • Zgło­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia przez pra­co­daw­cę nie rodzi skut­ków praw­nych dla żad­nej ze stron
  • Regu­la­min obo­wią­zu­je od 1 mar­ca 2012 r.

 

Uwa­ga: Zare­je­stro­wa­nie w Agen­cji Pośred­nic­twa Pra­cy nie jest jed­no­znacz­ne z obo­wiąz­kiem zna­le­zie­nia pracy/oferty pra­cy dla danej osoby.