Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pobie­ra­nie ren­ty, a pod­ję­cie pracy

Nie ma for­mal­ne­go zaka­zu pra­cy dla osób, któ­re uzy­ska­ły orze­cze­nie o nie­zdol­no­ści do pra­cy i otrzy­mu­ją ren­tę z tego tytu­łu. Istot­ne jest jed­nak, aby rodzaj zatrud­nie­nia wyko­ny­wa­ne­go przez oso­bę, któ­ra otrzy­mu­je ren­tę, był ade­kwat­ny do jej sta­nu zdro­wia. Infor­ma­cja o pod­ję­ciu pra­cy przez oso­bę nie­zdol­ną do jej wyko­ny­wa­nia może mieć wpływ na decy­zję orga­nu orze­ka­ją­ce­go, w sytu­acji gdy oso­ba ta ubie­ga się o prze­dłu­że­nie okre­su nie­zdol­no­ści do pra­cy. Ren­ci­sta, któ­ry podej­mu­je pra­cę zarob­ko­wą, powi­nien mieć świa­do­mość, że ZUS może zawie­sić jego ren­tę w czę­ści lub w cało­ści. Zale­ży to od wyso­ko­ści przy­cho­du brut­to ren­ci­sty. Po osią­gnię­ciu przy­cho­du w kwo­cie prze­kra­cza­ją­cej 70 proc. prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia świad­cze­nie ule­ga zmniej­sze­niu, zaś prze­kro­cze­nie 130 proc. tej kwo­ty powo­du­je jego zawieszenie.

Nie ule­ga­ją zmniej­sze­niu ani zawie­sze­niu świad­cze­nia pobie­ra­ne przez kobie­ty, któ­re ukoń­czy­ły 60 lat, oraz męż­czyzn, któ­rzy ukoń­czy­li 65 lat.

Do przy­cho­dów, któ­re powo­du­ją zmniej­sze­nie lub zawie­sze­nie świad­cze­nia ren­to­we­go wli­cza się:

  • pen­sje z tytu­łu pra­cy zarobkowej,
  • dochód z dzia­łal­no­ści gospodarczej,
  • kwo­ty pobra­nych zasił­ków: cho­ro­bo­we­go, macie­rzyń­skie­go i opiekuńczego,
  • wyna­gro­dze­nia za czas nie­zdol­no­ści do pra­cy wypła­ca­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów Kodek­su pracy,
  • kwo­ty świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go i wyrów­naw­cze­go, zasił­ku wyrów­naw­cze­go i dodat­ku wyrównawczego.

Do przy­cho­dów tych nie wli­cza się:

  • umów o dzieło,
  • hono­ra­riów z dzia­łal­no­ści twór­czej i artystycznej,
  • praw autor­skich i patentowych,
  • daro­wizn i zapomóg,
  • wynaj­mu lub dzier­ża­wy nie­ru­cho­mo­ści albo loka­li (chy­ba że wyna­jem lub dzier­ża­wa są przed­mio­tem dzia­łal­no­ści gospodarczej).

Oso­ba pobie­ra­ją­ca ren­tę lub jej przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy są zobo­wią­za­ni nie­zwłocz­nie powia­do­mić organ ren­to­wy o osią­ga­niu przy­cho­du w kwo­cie powo­du­ją­cej zmniej­sze­nie lub zawie­sze­nie pra­wa do renty.

Zawie­sze­nie wypła­ty ren­ty socjal­nej nastę­pu­je gdy przy­chód danej oso­by prze­kra­cza 30% prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia za dany kwartał.

 

Źró­dło: http://ebifron.pfron.org.pl