Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O AGEN­CJI

Agen­cja Pośred­nic­twa Pra­cy dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych dzia­ła od 2004 roku i jest zare­je­stro­wa­na w Mini­ster­stwie Gospo­dar­ki i Pra­cy pod nume­rem 833/1.

OFE­RU­JE­MY BEZ­PŁAT­NĄ POMOC BEZ­RO­BOT­NYM OSO­BOM NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYM POSZU­KU­JĄ­CYM PRACY.

POMA­GA­MY W:

  • wybo­rze dro­gi zawo­do­wej, zna­le­zie­niu pracy,
  • oce­nie pre­dys­po­zy­cji, moż­li­wo­ści i aspi­ra­cji zawodowych,
  • przy­go­to­wa­niu doku­men­tów apli­ka­cyj­nych, przy­go­to­wa­niu do roz­mo­wy kwalifikacyjnej,
  • prze­ła­my­wa­niu barier psy­cho­lo­gicz­nych utrud­nia­ją­cych poszu­ki­wa­nie pracy,
  • wyja­śnia­my moż­li­wo­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów praw­nych zwią­za­nych z zatrudnieniem,

Poma­ga­my nie tyl­ko w zna­le­zie­niu zatrud­nie­nia, ale tak­że w jego utrzy­ma­niu (moni­to­ring zatrud­nie­nia)! Posia­da­my oraz na bie­żą­co aktu­ali­zu­je­my inter­ne­to­wą bazę danych osób nie­peł­no­spraw­nych poszu­ku­ją­cych pra­cy oraz pra­co­daw­ców (głów­nie z otwar­te­go ryn­ku pra­cy)! Zatrud­nia­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną oraz doświad­czo­ną w pra­cy z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi kadrę! Każ­dy klient Agen­cji może bez­płat­nie sko­rzy­stać z kom­pu­te­ra, Inter­ne­tu, faksu.

PRA­CO­DAW­COM ZAIN­TE­RE­SO­WA­NYM ZATRUD­NIA­NIEM OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH OFE­RU­JE­MY BEZ­PŁAT­NE USŁU­GI Z ZAKRESU:

  • doradz­twa i pośred­nic­twa pracy,
  • uła­twień w dotar­ciu do zain­te­re­so­wa­nych pra­cą osób niepełnosprawnych,
  • dobo­rze odpo­wied­niej kadry,

Nasze usłu­gi świad­czy­my w for­mie sta­cjo­nar­nej, a tak­że zdal­nej (e‑mail, telefon).

NASZA KADRA:

  • Jani­na Frys — doradca,
  • Anna Pio­trow­ska — doradca.