Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze reali­zu­ją­cy wspól­nie z MIA­STEM Jele­nia Góra zada­nie pn. „Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry” ogła­sza, że nastą­pi­ła zmia­na ter­mi­nu Wyciecz­ki 2. SZLA­KI TURY­STYCZ­NE PRZE­ŁO­MU XIX i XX WIE­KU z dnia 8 czerw­ca br. na dnia 29 czerw­ca br.  ze wzglę­du na wyjąt­ko­wo trud­ne warun­ki na tej tra­sie po inten­syw­nych opa­dach desz­czu i bez­pie­czeń­stwo Uczest­ni­ków tej wycieczki.

Ser­decz­nie zapra­sza­my MIESZ­KAŃ­CÓW Jele­niej Góry do uczest­nic­twa w wyciecz­kach po naszym GRO­DZIE. Atrak­cje i walo­ry Jele­niej Góry TURY­STYCZ­NE, KRAJOZNAWCZE,HISTORYCZNE zapre­zen­tu­je­my w cyklu pod tytułem:

“WĘDRÓW­KI PO ZAPO­MNIA­NYCH TRA­SACH TURY­STYCZ­NYCH JELE­NIEJ GÓRY”

Każ­da chęt­ny Uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do wypeł­nie­nia “Kar­ty uczest­nic­twa” dostep­nej w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych lub na stro­nie www.kson.pl/wedrowki.

Rekru­ta­cja odby­wać się bedzie przed każ­dą wyciecz­ką wg. kolej­no­ści zgłoszeń.

 Wyciecz­ka 1.

 • Ter­min: 18 maj 2013 r. — sobo­ta, godz. 9.30
 • Miej­sce spo­tka­nia: “Mecha­nik”, ul. Obroń­ców Poko­ju 10
 • Tra­sa wyciecz­ki: GÓRA SIO­DŁO — HELIKON
 • Krót­ki opis: Mało kto wie, że miej­sca te zna­ne było już pod koniec XVIII w. jako zało­że­nia par­ko­wo-ogro­do­we, któ­re słu­ży­ły spa­ce­rom i rekre­acji ówcze­snych Jele­nio­gó­rzan. Wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem, któ­rą popro­wa­dzi Euge­niusz Gro­no­staj — znaw­ca i miło­śnik regionu.
Wyciecz­ka 2.
 • Ter­min: 29 czerw­ca 2013 r. — sobo­ta, godz. 9.30
 • Miej­sce spo­tka­nia: Kole­gium Kar­ko­no­skie przy Nowym Base­nie, ul. Lwó­wec­ka 18
 • Tra­sa wyciecz­ki: GAPA — SIO­DŁO — ZAMEK ZBÓJ­NIC­KI — PER­ŁA ZACHO­DU — URA­NIA — GÓRA GODZISZ — SZAŃ­CE SZWEDZKIE
 • Krót­ki opis: Jed­no­dnio­wa wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem Euge­niu­szem Gro­no­sta­jem. Pla­no­wa­na licz­ba Uczest­ni­ków — 25 osób.
Wyciecz­ka 3.
 • Ter­min: 22 czerw­ca 2013 r. — sobo­ta, godz. 9.30
 • Miej­sce spo­tka­nia: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A
 • Tra­sa wyciecz­ki: MURY OBRON­NE — WIE­ŻE — BRA­MY — FOSY — STA­RE MIASTO
 • Krót­ki opis: Wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem wraz z pre­lek­cją, któ­rą popro­wa­dzi Euge­niusz Gro­no­staj. Pla­no­wa­na licz­ba Uczest­ni­ków — 25 osób.