Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w II edy­cji pro­jek­tu “SENIOR NA CZASIE”

SENIOR NA CZA­SIE — kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+. II edycja.

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w II edy­cji pro­jek­tu “SENIOR NA CZASIE”.

Niniej­szy pro­jekt w szcze­gól­no­ści pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu zajęć edu­ka­cyj­no — akty­wi­zu­ją­cych mają­cych na celu kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi oraz pra­wi­dło­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia ich w róż­nych dzi­dzi­nach życia przez oso­by star­sze. W ramach reali­za­cji pro­jek­tu zapla­no­wa­no nastę­pu­ja­ce działania:

  • warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne (inte­gru­ją­co — motywujace),
  • warsz­ta­ty twór­cze­go pisania,
  • szko­le­nie z zakre­su obsłu­gi komputera,
  • dwu­dnio­wa wyciecz­ka edu­ka­cyj­na do Warszawy,

 

Rekru­ta­cja trwa od 01 lipiec 2013 r. do 12 lip­ca 2013 r. Oso­by chcą­ce wziąć udział w pro­jek­cie zapra­sza­my do wypeł­nie­nia “ankie­ty rekru­ta­cyj­nej” dostęp­nej w sie­dzi­bie KSON. Koszt uczest­nic­twa w pro­jek­cie 100 zł.

 

UWA­GA! Prze­dłu­ża­my ter­min rekru­ta­cji do 18 lip­ca 2013 r.

WIĘ­CEJ INFOR­MA­CJI POD BEZ­PŁAT­NYM NUME­REM INFO­LI­NII — 800 700 025 oraz w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra.