Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­mo­no­gram I Edycji

Poszcze­gól­ne dzia­ła­nia w zakre­sie reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu
“SENIOR NA CZASIE”
Ter­mi­ny reali­za­cji poszcze­gól­nych działań
Rekru­ta­cja.02.11.2012 — 20.11.2012 r.
Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co — moty­wu­ją­ce (warsz­ta­ty wyjazdowe).10.12.1012r — 14.12.1012 r.
Warsz­ta­ty inte­gru­ją­co — moty­wu­ją­ce (warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne) spo­tka­nia raz w mie­sią­cu w sie­dzi­bie KSON.
Gru­pa I godz. 9.30 — 14.30.
Gru­pa II godz. 14.30 — 19.30.
 • 22 luty 2013r,
 • 22 marzec 2013r,
 • 19 kwie­cień 2013r,
 • 17 maj 2013r,
Warsz­ta­ty kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji z zakre­su posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi technologiami:
 • - szko­le­nie kom­pu­te­ro­we 40 godz/m‑c,
 • - warsz­ta­ty pisar­skie 10 godz/m‑c,
 • - wyj­ścia edu­ka­cyj­ne (biblio­te­ki, muzea) raz w miesiącu,
Gru­pa I
 • 06 kwie­cień 2013r godz. 13.00
 • 09 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwie­cień 2013r godz. 8:00
 • 16 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwie­cień 2013r godz. 13:00
 • 23 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwie­cień 2013r godz. 8:00
 • 30 kwie­cień 2013r godz. 14:00

 • 07 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 13:00
 • 14 maj 2013r godz. 14:00
 • 16 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 8:00
 • 21 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 13:00
 • 28 maj 2013r godz. 14:00
Gru­pa II
 • 03 kwie­cień 2013r godz. 14.00
 • 06 kwie­cień 2013r godz. 8:00
 • 10 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwie­cień 2013r godz. 13:00
 • 17 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwie­cień 2013r godz. 8:00
 • 24 kwie­cień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwie­cień 2013r godz. 13:00

 • 08 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 8:00
 • 15 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 13:00
 • 22 maj 2013r godz. 14:00
 • 24 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 8:00
 • 29 maj 2013r godz. 14:00
Dwu­dnio­wa wyciecz­ka do Warszawy,28 — 29 czer­wiec 2013r,
28 czer­wiec 2013r zwie­dza­nie Cen­trum “Koper­nik”,
29 czer­wiec 2013r zwie­dza­nie Muzeum Powsta­nia Warszawskiego,