Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie Infor­ma­cyj­ne w Gdańsku

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne połą­czo­ne ze szko­le­niem, któ­re odbę­dzie się 19.11.2013 r. o godz. 10.00 w sali 108 Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym w Gdań­sku. Pod­czas spo­tka­nia dowie­dzą się Pań­stwo, jakie pra­wa oraz ulgi przy­słu­gu­ją oso­bom nie­peł­no­spraw­nym oraz uzy­ska­ją infor­ma­cję na temat pla­có­wek pomo­co­wych na tere­nie Trój­mia­sta. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Dorad­ca z Punk­tu Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Gdańsku.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds