Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści w Mało­pol­sce – inau­gu­ra­cja współ­pra­cy SDN i KSON w ramach pro­jek­tu „Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia dla Osób Niepełnosprawnych”

Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei, jako part­ner Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych roz­po­czę­ło reali­za­cję pro­jek­tu „Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych”. Cen­trum roz­po­czę­ło dzia­łal­ność dnia 06 maja 2013 r. obej­mu­jąc swo­im zasię­giem teren woje­wódz­twa mało­pol­skie­go. Sie­dzi­ba Cen­trum znaj­du­je się w Punk­cie Porad­ni­czym Sto­wa­rzy­sze­nia Dobrej Nadziei przy pl. Św. Ducha 3 w Krakowie.

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych zain­au­gu­ro­wa­ło swą dzia­łal­ność udzie­la­jąc w maju 194 porad o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym, 50 porad praw­nych oraz 35 porad psy­cho­lo­gicz­nych. Więk­szą część osób zain­te­re­so­wa­nych porad­nic­twem sta­no­wi­ły oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, choć w gro­nie odbior­ców nie zabra­kło tak­że osób z ich naj­bliż­sze­go oto­cze­nia – rodzi­ców, dzie­ci, a tak­że opie­ku­nów i przy­ja­ciół. Naj­częst­szy­mi pyta­nia­mi, z jaki­mi zgła­sza­li się zain­te­re­so­wa­ni, była sze­ro­ko poję­ta aktyw­ność spo­łecz­no – zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią a tak­że przy­słu­gu­ją­ce im ulgi i upraw­nie­nia, zarów­no na ryn­ku pra­cy jak i w życiu codzien­nym. Oso­by zgła­sza­ją­ce się do Cen­trum to zazwy­czaj ludzie w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej, któ­rzy mimo nie­peł­no­spraw­no­ści i zwią­za­nych z tym czę­sto­kroć ogra­ni­czeń, poszu­ku­ją spo­so­bów oraz narzę­dzi do aktyw­ne­go uczest­ni­cze­nia w życiu spo­łecz­nym, a tak­że moż­li­wo­ści wła­sne­go roz­wo­ju zawodowego.

Jed­nym z czę­sto powta­rza­ją­cych się tema­tów poru­sza­nych w ramach udzie­la­nych przez Cen­trum porad były mię­dzy inny­mi moż­li­wo­ści roz­wo­ju aktyw­no­ści zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią na tere­nie Mało­pol­ski. Zain­te­re­so­wa­ni chcie­li uzy­skać infor­ma­cje o ośrod­kach i pla­ców­kach, któ­re orga­ni­zu­ją przy­go­to­wa­nia zawo­do­we np. Zakła­dy Aktyw­no­ści Zawo­do­wej, moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w róż­no­rod­nych kur­sach doszka­la­ją­cych, a tak­że wska­za­nie pośred­nictw pra­cy i urzę­dów pra­cy. Ponad­to Klien­ci wyka­zy­wa­li zain­te­re­so­wa­nie w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia oraz zakła­da­nia spół­dziel­ni socjal­nych, środ­ków zwią­za­nych z ich dofi­nan­so­wa­niem, a tak­że moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia w Zakła­dach Pra­cy Chro­nio­nej. Klien­ci zwra­ca­li się rów­nież z zapy­ta­nia­mi doty­czą­cy­mi przy­go­to­wy­wa­nia wła­snych doku­men­tów apli­ka­cyj­nych, w tym pra­wi­dło­wym two­rze­niem listów moty­wa­cyj­nych. Wszyst­kie te zagad­nie­nia obej­mo­wa­ły sze­ro­ko poję­tą reha­bi­li­ta­cję zawo­do­wą, któ­ra ma na celu wzmoc­nie­nie i wyrów­na­nie szans na obec­nym ryn­ku pra­cy. Każ­da pora­da świad­czy o sto­sun­ko­wo wyso­kim zain­te­re­so­wa­niu tą pro­ble­ma­ty­ką oraz wska­zu­je poziom aktyw­no­ści osób z niepełnosprawnością.

Korzy­sta­ją­cy z porad­nic­twa byli tak­że zain­te­re­so­wa­ni ulga­mi i upraw­nia­mi im przy­słu­gu­ją­cy­mi. Posta­wio­ne pyta­nia obej­mo­wa­ły zarów­no śro­do­wi­sko pra­cy, jak i życie codzien­ne. Doty­czy­ły one takich tema­tów jak: trans­port osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią na zabie­gi reha­bi­li­ta­cyj­ne, moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia udzia­łu w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym, pomoc w likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych, wyro­bie­nie kar­ty par­kin­go­wej, zniż­ki i ulgi w trans­por­cie zbio­ro­wym, a tak­że wymiar urlo­pu dla oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, itp.

Aktyw­ność spo­łecz­na rów­nież pozo­sta­wa­ła w krę­gu zain­te­re­so­wań osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich oto­cze­nia. Spo­ra część porad doty­czy­ła moż­li­wo­ści wszel­kie­go wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go dla nie­peł­no­spraw­nych, mię­dzy inny­mi adre­sów ośrod­ków tera­pii rodzin­nej dla rodzin z pro­ble­mem nie­peł­no­spraw­no­ści, a tak­że moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad psy­cho­lo­gicz­nych i rodzin­nych z udzia­łem tłu­ma­cza języ­ka migowego.

Zespół Sto­wa­rzy­sze­nia Dobrej Nadziei zaan­ga­żo­wa­ny w reali­za­cję pro­jek­tu „Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” zapra­sza oso­by zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z porad­nic­twa praw­ne­go, psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz infor­ma­cyj­ne­go do kon­tak­tu – oso­bi­ście przy Pl. Św. Ducha 3 w Kra­ko­wie, tele­fo­nicz­nie – 12 644 05 08 lub mailo­wo: sdn.punkt@gmai.com.

Opra­co­wa­ła: Dia­na Popik – Roczkalska