Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Małopolski

Kra­kow­skie Forum Orga­ni­za­cji Spo­łecz­nych Kra­FOS roz­po­czę­ło reali­za­cję pro­jek­tu w zakre­sie doradz­twa zawo­do­we­go dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią poszu­ku­ją­cych pra­cy. Spe­cja­li­ści pomo­gą przy­go­to­wać doku­men­ty apli­ka­cyj­ne, przy­go­tu­ją do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, a tak­że zbu­du­ją pro­fil zawo­do­wy. Biu­ro pro­jek­tu mie­ści się w Kra­ko­wie przy ul. Komo­row­skie­go 12 oraz przy Os. Cen­trum C 10 w budyn­ku MOWIS.

Kra­kow­ska Fun­da­cja Szan­sa dla Nie­wi­do­mych zapra­sza oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią do udzia­łu w bez­płat­nych szko­le­niach, przy­go­to­wu­ją­cych do zawo­dów: admi­ni­stra­tor stron inter­ne­to­wych, spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tin­gu, dzien­ni­karz – dzien­ni­kar­stwo pra­so­we, inter­ne­to­we i radio­we, pro­fe­sjo­nal­ny pra­cow­nik NGO.

W dniach 05 – 08.07.2013 w Kra­ko­wie odby­ło się X Ogól­no­pol­skie Spo­tka­nie Stu­den­tów Nie­peł­no­spraw­nych. Tema­tem tego­rocz­ne­go spo­tka­nia był „Wize­ru­nek osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w róż­nych aspek­tach życia”.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Kra­ko­wie zapra­sza oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na kurs wycho­waw­cy kolo­nij­ne­go. Kan­dy­da­ci muszą być peł­no­let­ni, legi­ty­mo­wać się mini­mum śred­nim wykształ­ce­niem oraz przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekar­skie o sta­nie zdro­wia umoż­li­wia­ją­cym peł­nie­nie funk­cji wycho­waw­cy. Infor­ma­cje pod nr tel. 12 633 86 75.

Aka­de­mic­kie Cen­trum Karie­ry Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie zakoń­czy­ło bez­płat­ne doradz­two zawo­do­we dla stu­den­tów i absol­wen­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Kon­sul­ta­cje były jed­nym z zadań pro­jek­tu „Dia­gno­za i roz­wój kom­pe­ten­cji wyznacz­ni­kiem suk­ce­su na ryn­ku pra­cy” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków EFS.

W Kra­ko­wie dzia­ła Inte­gra­cyj­na Szkół­ka Pił­kar­ska obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem repre­zen­ta­cji Pol­ski w pił­ce noż­nej oraz patro­na­tem Pana Wal­de­ma­ra For­na­li­ka i Pana Toma­sza Rzą­sy. Bez­płat­ne zaję­cia dla nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci w wie­ku 5 – 10 lat pro­wa­dzo­ne są w obiek­tach Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 68 przy ul. Porzecz­ko­wej 3 w Krakowie.

Biu­ro Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych odda­ło zaadap­to­wa­ny i prze­tłu­ma­czo­ny na język Pol­ski prak­tycz­ny porad­nik savo­ir – vivre wobec osób nie­peł­no­spraw­nych. Porad­nik jest adre­so­wa­ny zarów­no do osób pry­wat­nych jak i przed­sta­wi­cie­li róż­nych firm i insty­tu­cji, któ­rych klien­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi są oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Porad­nik moż­na pobrać ze stro­ny www.unitedspinal.org.

Anna Jawor­ska, Grze­gorz Paw­łow­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds