Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski 2

Lear­ning Sys­tems Poland Sp. z o.o., wła­ści­ciel sie­ci szkół Empik Scho­ol i Spe­ak Up, zapra­sza do udzia­łu w szko­le­niach z języ­ka angiel­skie­go o pro­fi­lu ogól­nym oraz biz­ne­so­wym w ramach pro­jek­tu „Szko­le­nia języ­ko­we dla mało­pol­skich przed­się­bior­ców i ich pra­cow­ni­ków”. Bez­płat­ne szko­le­nia języ­ko­we wraz z moż­li­wo­ścią przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu kie­ro­wa­ne są do pra­cow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych oraz pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi: www.empikbusiness.pl/web/guest/projekt-unijny-malopolska.

Fun­da­cja na Rzecz Cho­rych na SM im. bł. Anie­li Sala­wy w Kra­ko­wie zapra­sza oso­by cho­re na stward­nie­nie roz­sia­ne i ich naj­bliż­szych do uczest­nic­twa w bez­płat­nym pro­jek­cie „Wspar­cie osób ze stward­nie­niem roz­sia­nym, w tym z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi na ryn­ku pracy”.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: tel. 12 341 48 99, www.fundacja-sm.org

W Mało­pol­sce trwa­ją kon­kur­sy, w któ­rych moż­na zdo­być dota­cję na otwar­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Wykaz insty­tu­cji odpo­wied­nich dla miej­sca zamiesz­ka­nia oraz wytycz­ne i regu­la­min przy­stą­pie­nia do kon­kur­su znaj­du­ją się na stro­nie pokl.wup-krakow.pl

Kra­ków, jako mia­sto odwie­dza­ne przez licz­nych tury­stów przy­sto­so­wu­je kolej­ne tra­sy i obiek­ty do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Oprócz uła­twień dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo na tra­sach tury­stycz­nych poja­wi­ły sie tak­że udo­god­nie­nia dla nie­sły­szą­cych i nie­wi­dzą­cych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są pod adre­sem: www.krakow.pl

Zrze­sze­nie Stu­den­tów Nie­peł­no­spraw­nych Aka­de­mii Gór­ni­czo – Hut­ni­czej pro­wa­dzi sek­cję koszy­ków­ki na wóz­kach. Zaję­cia odby­wa­ją się w dwóch gru­pach – dla osób doro­słych oraz dla dzie­ci. Prócz tre­nin­gów na hali spor­to­wej orga­ni­zo­wa­ne są tak­że zaję­cia na base­nie. Infor­ma­cje pod nr tele­fo­nu 12 356 57 91

Biu­ro ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie wzna­wia po prze­rwie waka­cyj­nej swą dzia­łal­ność. Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Kra­ko­wie, ul. Rako­wic­ka 27, pawi­lon D, p. 20, tel. (012) 293–51-20/19, bon@uek.krakow.pl

Anna Jawor­ska, Grze­gorz Paw­łow­ski – Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei