Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kolej­ny etap pro­jek­tu “Otwo­rzyć Nowe Drogi”

Kolej­nym eta­pem pro­jek­tu “Otwo­rzyć Nowe Dro­gi” są sta­cjo­nar­ne warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne. Pod­czas odby­wa­ją­cych się w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych 32-godzin­nych spo­tkań uczest­ni­cy przy­swo­ją nie­zbęd­ne w pro­ce­sie opie­ki umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­ne, pozna­ją prak­tycz­ne meto­dy radze­nia sobie z codzien­ny­mi pro­ble­ma­mi życio­wy­mi, a tak­że zyska­ją moż­li­wość pogłę­bie­nia wglą­du w isto­tę swo­ich rela­cji z pod­opiecz­ny­mi. W trak­cie zajęć uczest­ni­cy prze­pro­wa­dzą rów­nież ana­li­zę zaso­bów wewnętrz­nych pod­opiecz­nych osób nie­peł­no­spraw­nych oraz opra­cu­ją sku­tecz­ne mode­le reali­za­cji ich celów życio­wych. Opie­ku­no­wie zosta­ną rów­nież zapo­zna­ni z zagad­nie­niem roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go osób nie­peł­no­spraw­nych oraz zyska­ją wie­dzę, w jaki spo­sób popra­wić jakość życia swo­je­go oraz pod­opiecz­nych. Warsz­ta­ty są pro­wa­dzo­ne przez psy­cho­log Maję Kozłow­ską, w opar­ciu o jej autor­ski pro­gram, powsta­ły na pod­sta­wie pra­cy tera­peu­tycz­nej z oso­ba­mi niepełnosprawnymi.

Ostat­nim eta­pem pro­gra­mu będą indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne, pro­wa­dzo­ne w śro­do­wi­sku domo­wym uczest­ni­ków. Ich celem jest udzie­le­nie wspar­cia opie­ku­nom w pro­ce­sie wpro­wa­dza­nia zmian oraz sto­so­wa­niu naby­tych umie­jęt­no­ści, a tak­że dia­gno­za pod­sta­wo­wych pro­ble­mów osób niepełnosprawnych.

Opra­co­wa­ła: Maja Kozłowska