Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne pn. “Likwi­da­cja barier funkcjonalnych”

Dnia 29 stycz­nia 2013r pra­cow­ni­cy Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych zor­ga­ni­zo­wa­li w Urzę­dzie Gmi­ny w Pod­gó­rzyn spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne pn. „Likwi­da­cja barier funk­cjo­nal­nych” z Człon­ka­mi Rady Gmi­ny Pod­gó­rzyn i Sołtysami.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­na była tematyka:

  1. Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych
  2. Barie­ry techniczne
  3. Barie­ry w komu­ni­ko­wa­niu się
  4. Barie­ry architektoniczne
  5. Kto może ubie­gać się o dofinansowanie
  6. Tur­nus rehabilitacyjny

Przed­sta­wio­na tema­ty­ka wzbu­dzi­ła wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie. Człon­ko­wie Rady wyra­zi­li chęć współ­pra­cy z KSON a Soł­ty­si zapro­po­no­wa­li spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści w mie­sią­cach: marzec, kwiecień.

Poni­żej przed­sta­wia­my zdję­cia ze spotkania.