Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FOR­MY DOFI­NAN­SO­WA­NIA I WSPAR­CIA DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH I STARSZYCH

Dnia 14 lute­go 2013 r. Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych KSON zor­ga­ni­zo­wał w Dzien­nym Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej, w Jele­niej Górze, ul. Kiliń­skie­go 16 kolej­ne w tym roku spo­tka­nie informacyjne.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­na była tematyka:

  1. ABC nie­peł­no­spraw­ne­go – czy­li gdzie i w jakiej sprawie?
  2. For­my wspar­cia społecznego
  3. For­my wspar­cia finansowego
  4. For­my pomo­cy rzeczowej
  5. Dys­ku­sja
  6. Bez­po­śred­nie bie­żą­ce przy­ję­cia interesantów.

Przed­sta­wio­na tema­ty­ka wzbu­dzi­ła bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie, cze­go wyni­kiem był sze­reg pytań i burz­li­wa dys­ku­sja wśród przy­by­łych licz­nie osób. Już w tym samym dniu poja­wi­ły się w KSON pierw­sze oso­by w celu uzy­ska­nia pora­dy i pomo­cy min. przy wypeł­nia­niu dokumentów.

Poni­żej przed­sta­wia­my zdję­cia ze spotkania.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds