Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

X EDY­CJA KON­KUR­SU “CZŁO­WIEK BEZ BARIER”

Do 24 sierp­nia br. moż­na nad­sy­łać zgło­sze­nia kan­dy­da­tów w kon­kur­sie “Czło­wiek bez barier”, orga­ni­zo­wa­nym po raz dzie­sią­ty przez Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Integracji.

Celem kon­kur­su jest pro­mo­cja osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­rych spo­łecz­na aktyw­ność, zaan­ga­żo­wa­nie i posta­wa sta­no­wią przy­kład dla innych i moty­wa­cję do prze­ła­my­wa­nia barier w życiu codzien­nym. W dzie­wię­ciu dotych­cza­so­wych kon­kur­sach nagro­dzo­no 46 osób o róż­nych rodza­jach nie­peł­no­spraw­no­ści. Wśród lau­re­atów byli się m.in.: twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go syn­te­za­to­ra mowy Marek Kal­bar­czyk, poseł Sła­wo­mir Pie­cho­ta oraz dwu­krot­na mistrzy­ni para­olim­pij­ska w bie­gach nar­ciar­skich Kata­rzy­na Rogowiec.

Zgło­sze­nia kon­kur­so­we moż­na wysy­łać do 24 sierp­nia 2012 roku.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­kur­su moż­na uzy­skać na stro­nie www.czlowiekbezbarier.org