Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W 2013 roku na sport osób nie­peł­no­spraw­nych prze­zna­czo­nych zosta­nie 28,350 mln złotych

Dane te prze­ka­za­no na posie­dze­niu sej­mo­wej Komi­sji Kul­tu­ry Fizycz­nej, Spor­tu i Tury­sty­ki, pod­czas któ­re­go kie­row­nic­two resor­tu spor­tu zapo­zna­ło rów­nież posłów z oce­ną star­tu repre­zen­ta­cji Pol­ski w XIV Igrzy­skach Para­olim­pij­skich w Londynie.Polacy zdo­by­li tam 36 meda­li, w tym: 14 zło­tych, 13 srebr­nych i 9 brą­zo­wych, co dało pol­skiej repre­zen­ta­cji 9. miej­sce (w gro­nie 75. kra­jów). Pola­cy usta­no­wi­li 4 rekor­dy świa­ta i 5 Euro­py. Nie­naj­le­piej nato­miast spi­sa­li się repre­zen­tan­ci w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, strze­lec­twie, teni­sie na wóz­kach i wioślarstwie.W kadrze para­olim­pij­skiej obję­tej cen­tral­nym szko­le­niem było ponad 400 zawod­ni­ków, a 101 w 11 dys­cy­pli­nach uzy­ska­ło pra­wo star­tu w Lon­dy­nie. Oko­ło 80 pro­cent repre­zen­to­wa­ło klu­by Star­tu, a pozo­sta­li Pol­skie­go Związ­ku Teni­sa na Wóz­kach, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Społeczno–Sportowego “Spraw­ni Razem” oraz Związ­ku Kul­tu­ry Fizycz­nej Olimp.

Źró­dło: PAP

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds