Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

RODZI­CE DZIE­CI Z NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCIĄ OTRZY­MA­JĄ DODAT­KO­WE 100 ZŁOTYCH

Pod koniec czerw­ca br. rząd przy­jął uchwa­łę w spra­wie usta­no­wie­nia rzą­do­we­go pro­gra­mu wspie­ra­nia nie­któ­rych osób pobie­ra­ją­cych świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne oraz roz­po­rzą­dze­nie okre­śla­ją­ce warun­ki jego reali­za­cji. Przy­ję­ta uchwa­ła okre­śla, że mat­ka, ojciec lub fak­tycz­ny opie­kun dziec­ka mają­cy pra­wo do pobie­ra­nia świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go za mie­sią­ce od lip­ca do grud­nia br. otrzy­ma­ją dodat­ko­we świad­cze­nie w wyso­ko­ści 100 zł mie­sięcz­nie – nie­za­leż­nie od wie­ku dziec­ka. Inne, nie­wy­mie­nio­ne wyżej oso­by nie są obję­te rzą­do­wym pro­gra­mem wsparcia.

Powyż­sza kwo­ta będzie przy­zna­wa­na z urzę­du, co ozna­cza, że oso­by upraw­nio­ne do tego świad­cze­nia otrzy­ma­ją je bez koniecz­no­ści skła­da­nia dodat­ko­wych doku­men­tów. Pomoc ta będzie wypła­ca­na w ter­mi­nie przy­ję­tym w danej gmi­nie za ter­min wypła­ca­nia świad­cze­nia pielęgnacyjnego.

Źró­dło: www.niepelnosprawni.pl