Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Posło­wie zde­cy­do­wa­li, że przy­szły rok będzie Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

Sejm poprzez tę uchwa­łę ape­lu­je o two­rze­nie warun­ków rów­ne­go udzia­łu osób nie­peł­no­spraw­nych w róż­nych sfe­rach życia spo­łecz­ne­go. Za przy­ję­ciem uchwa­ły w spra­wie usta­no­wie­nia roku 2013 Rokiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych gło­so­wa­ło 443 posłów, żaden nie był prze­ciw­ko, jed­na oso­ba wstrzy­ma­ła się od głosu.

Sejm, ogła­sza­jąc rok 2013 Rokiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ape­lu­je rów­no­cze­śnie do wszyst­kich oby­wa­te­li oraz insty­tu­cji publicz­nych o podej­mo­wa­nie róż­no­rod­nych ini­cja­tyw słu­żą­cych reali­za­cji ducha i lite­ry Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, a w szcze­gól­no­ści o two­rze­nie warun­ków rów­ne­go dostę­pu osób nie­peł­no­spraw­nych do dóbr publicz­nych oraz pro­mo­wa­nie postaw akty­wi­zu­ją­cych i włą­cza­ją­cych te oso­by w głów­ne nur­ty życia nasze­go kraju.