Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PILO­TA­ŻO­WY PRO­GRAM „AKTYW­NY SAMORZĄD”

Infor­mu­je­my, że w  związ­ku z zawar­tym Poro­zu­mie­niem z PFRON, Powiat Jele­nio­gór­ski przy­stę­pu­je do reali­za­cji pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Aktyw­ny Samo­rząd”. Wnio­ski osób nie­peł­no­spraw­nych o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków PFRON w ramach ww. pro­gra­mu będą przyj­mo­wa­ne, roz­pa­try­wa­ne i reali­zo­wa­ne oraz umo­wy dofi­nan­so­wa­nia będą roz­li­cza­ne przez Powia­to­we Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Jele­niej Górze przy ul. Pod­cho­rą­żych 15.

W ramach pro­gra­mu będą reali­zo­wa­ne nastę­pu­ją­ce zadania:

  • obszar A — pomoc w zaku­pie i mon­ta­żu oprzy­rzą­do­wa­nia do posia­da­ne­go samochodu,
  • obszar B1 — pomoc w zaku­pie spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go wraz z oprogramowaniem,
  • obszar B2 — pomoc w zaku­pie urzą­dzeń lektorskich,
  • obszar B3 — pomoc w zaku­pie urzą­dzeń brajlowskich,
  • obszar B4 — dofi­nan­so­wa­nie szko­leń w zakre­sie obsłu­gi naby­te­go w ramach pro­gra­mu sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia lub urzą­dzeń lek­tor­skich albo brajlowskich,
  • obszar C — pomoc w zaku­pie wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elektrycznym,
  • obszar D — pomoc w utrzy­ma­niu spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­ne­go wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elektrycznym,
  • obszar E — pomoc w uzy­ska­niu pra­wa jaz­dy kate­go­rii B,
  • obszar F — pomoc w utrzy­ma­niu aktyw­no­ści zawo­do­wej poprzez zapew­nie­nie opie­ki dla oso­by zależ­nej (opła­ta za pobyt dziec­ka oso­by nie­peł­no­spraw­nej w żłob­ku lub przedszkolu).

Infor­ma­cje na temat pro­gra­mu moż­na uzy­skać w Powia­to­wym Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Jele­niej Górze ul. Pod­cho­rą­żych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pro­gra­mu „Aktyw­ny Samo­rząd” dostęp­ne są rów­nież na stro­nie inter­ne­to­wej: www.pfron.org.pl

Wkrót­ce na stro­nie inter­ne­to­wej PCPR Jele­nia Góra zosta­nie zamiesz­czo­na infor­ma­cja doty­czą­ca ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków oraz for­mu­la­rze wnio­sków doty­czą­cych poszcze­gól­nych form pomocy.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­gra­mu moż­na uzy­skać na stro­nie www.pcpr.jgora.pl