Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Od 1 stycz­nia obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy ws. dofi­nan­so­wań dla pra­co­daw­ców z tytu­łu zatrud­nie­nia oso­by niepełnosprawnej

Od 1 stycz­nia obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy ws. dofi­nan­so­wań dla pra­co­daw­ców z tytu­łu zatrud­nie­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej. W 2013 r. pod­sta­wą do wyli­cze­nia dofi­nan­so­wa­nia do zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią będzie kwo­ta 1500 zł, któ­ra sta­no­wi­ła mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę w roku ubie­głym. W tym roku nie będzie zapo­wia­da­ne­go zrów­na­nia dofi­nan­so­wa­nia dla ryn­ków pra­cy otwar­te­go i chronionego.

Przed­się­bior­cy, któ­rzy nie mają sta­tu­su zakła­du pra­cy chro­nio­nej, nadal będą otrzy­my­wać tyl­ko 70 proc. kwot dofi­nan­so­wa­nia (lub 90 proc. w przy­pad­ku dofi­nan­so­wa­nia na pra­cow­ni­ków z tzw. scho­rze­nia­mi spe­cjal­ny­mi), któ­re przy­słu­gu­je zakła­dom pra­cy chro­nio­nej – przy­po­mi­na POPON o nowych prze­pi­sach, obo­wią­zu­ją­cych od tego roku dla pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych oso­by z orze­cze­niem o niepełnosprawności.

1 stycz­nia br. zmie­ni­ły się tak­że kwo­ty mak­sy­mal­ne dofi­nan­so­wa­nia dla pra­co­daw­ców, któ­rzy zatrud­nia­ją pra­cow­ni­ków z lek­kim lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści – dla tych pierw­szych, zatrud­nio­nych na ryn­ku chro­nio­nym, wyno­si ono 600 zł, a na otwar­tym ryn­ku pra­cy – 420 zł. Dla pra­cow­ni­ka z umiar­ko­wa­nym stop­niem pra­co­daw­ca na ryn­ku chro­nio­nym dosta­nie mak­sy­mal­nie 1500 zł dofi­nan­so­wa­nia, a na ryn­ku otwar­tym – 1050 zł.

Kolej­ną zmia­ną jest koniecz­ność wysy­ła­nia przez pra­co­daw­ców infor­ma­cji i dekla­ra­cji rocz­nych do PFRON. Pra­co­daw­cy z otwar­te­go i chro­nio­ne­go ryn­ku pra­cy, któ­rzy zatrud­nia­ją co naj­mniej 25 pra­cow­ni­ków w prze­li­cze­niu na peł­ny wymiar cza­su pra­cy i posia­da­ją­cy wskaź­nik co naj­mniej 6 proc. osób nie­peł­no­spraw­nych, powin­ni wysłać do dnia 20 stycz­nia 2013 r. do PFRON infor­ma­cję o zatrud­nie­niu, kształ­ce­niu lub o dzia­łal­no­ści na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rów­nież do 20 stycz­nia pro­wa­dzą­cy zakła­dy pra­cy chro­nio­nej muszą prze­słać do woje­wo­dy wła­ści­we­go dla sie­dzi­by zakła­du infor­ma­cję pół­rocz­ną za dru­gie pół­ro­cze roku sprawozdawczego.

Źró­dło: www.niepełnosprawni.pl