Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOFI­NAN­SO­WA­NIE KOSZ­TÓW SZKO­LE­NIA, O KTÓ­RYM MOWA W ART. 18 USTA­WY O JĘZY­KU MIGO­WYM I INNYCH ŚROD­KACH KOMU­NI­KO­WA­NIA SIĘ.

Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych poin­for­mo­wał, że środ­ki finan­so­we prze­wi­dzia­ne w pla­nie finan­so­wym PFRON na 2013 r. w wyso­ko­ści 500 tys. zł na reali­za­cję zada­nia „Dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów szko­le­nia, o któ­rym mowa w art. 18 usta­wy o języ­ku migo­wym i innych środ­kach komu­ni­ko­wa­nia się” zosta­ły już roz­dy­spo­no­wa­ne na wypła­tę zobo­wią­zań z tytu­łu umów zawar­tych do 31 grud­nia 2012 r. i na zło­żo­ne już wnio­ski na 2013 r.W związ­ku z powyż­szym Peł­no­moc­ni­cy Zarzą­du PFRON w Oddzia­łach PFRON będą podej­mo­wać decy­zje nega­tyw­ne o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia w wymie­nio­nym wyżej zada­niu ze wzglę­du na brak środ­ków finan­so­wych. Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych podej­mie jed­nak dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do pozy­ska­nia dodat­ko­wych środ­ków finan­so­wych na reali­za­cję przed­mio­to­we­go zada­nia w 2013 r.

W przy­pad­ku pozy­ska­nia dodat­ko­wych środ­ków finan­so­wych infor­ma­cja na ten temat zosta­nie zamiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej PFRON.

Źró­dło: www.pfron.org.pl