Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­ce­du­ra przy­ję­cia do Domu Pomo­cy Społecznej

Zasa­dy przy­ję­cia osób do domów pomo­cy spo­łecz­nej (DPS) okre­śla­ją prze­pi­sy usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 182). Oso­ba zain­te­re­so­wa­na umiesz­cze­niem w domu pomo­cy spo­łecz­nej, zgła­sza tą potrze­bę w swo­im mie­ście lub gmi­nie we wła­ści­wym miej­sco­wo Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej. Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej bada sytu­ację, wysy­ła pra­cow­ni­ka socjal­ne­go i po zebra­niu sto­sow­nej doku­men­ta­cji, wyda­je decy­zję o skie­ro­wa­niu i pono­sze­niu odpłat­no­ści za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej. Pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej jest odpłat­ny do wyso­ko­ści śred­nie­go mie­sięcz­ne­go kosz­tu utrzymania.

Po otrzy­ma­niu powyż­szej decy­zji wraz z doku­men­ta­cją wyda­wa­na jest decy­zja o umiesz­cze­niu w domu pomo­cy spo­łecz­nej lub w przy­pad­ku bra­ku wol­nych miejsc, o wpi­sa­niu na listę osób ocze­ku­ją­cych oraz o prze­wi­dy­wa­nym ter­mi­nie przy­ję­cia do DPS. Nie­moż­li­we jest pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie ter­mi­nu przy­ję­cia oso­by wpi­sa­nej do reje­stru ocze­ku­ją­cych na zwol­nio­ne miej­sce w domu pomo­cy spo­łecz­nej, ponie­waż two­rzą się one poprzez zgon lub rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go miesz­kań­ca. Z chwi­lą zwol­nie­nia się miej­sca w DPS oso­ba jest zawia­da­mia­na o moż­li­wo­ści przy­ję­cia i we współ­pra­cy z pra­cow­ni­kiem socjal­nych DPS okre­śla­ny jest ter­min i kon­kret­ne szcze­gó­ły doty­czą­ce przy­ję­cia do domu pomo­cy społecznej.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o pomo­cy spo­łecz­nej obo­wią­za­ni do wno­sze­nia opła­ty za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej są w kolejności: 

  • miesz­ka­niec domu, a w przy­pad­ku osób mało­let­nich przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy z docho­dów dziecka, 
  • mał­żo­nek, zstęp­ni przed wstępnymi, 
  • gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do domu pomo­cy spo­łecz­nej — przy czym osoby
  • i gmi­na okre­ślo­ne w pkt 2 i 3 nie mają obo­wiąz­ku wno­sze­nia opłat, jeże­li miesz­ka­niec domu pono­si peł­ną odpłatność. 

Opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej wnoszą: 

  • miesz­ka­niec domu, nie wię­cej jed­nak niż 70% swo­je­go docho­du, a w przy­pad­ku osób mało­let­nich przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy z docho­dów dziec­ka, nie wię­cej niż 70% tego dochodu, 
  • mał­żo­nek, zstęp­ni przed wstęp­ny­mi — zgod­nie z umo­wą zawar­tą w try­bie art. 103 ust. 2: 
  • w przy­pad­ku oso­by samot­nie gospo­da­ru­ją­cej, jeże­li dochód jest wyż­szy niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go oso­by samot­nie gospo­da­ru­ją­cej, jed­nak kwo­ta docho­du pozo­sta­ją­ca po wnie­sie­niu opła­ty nie może być niż­sza niż 300% tego kryterium, 
  • w przy­pad­ku oso­by w rodzi­nie, jeże­li posia­da­ny dochód na oso­bę jest wyż­szy niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie, z tym że kwo­ta docho­du pozo­sta­ją­ca po wnie­sie­niu opła­ty nie może być niż­sza niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzinie; 
  • gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do domu pomo­cy spo­łecz­nej — w wyso­ko­ści róż­ni­cy mię­dzy śred­nim kosz­tem utrzy­ma­nia w domu pomo­cy spo­łecz­nej a opła­ta­mi wno­szo­ny­mi przez oso­by, o któ­rych mowa w pkt 1 i 2. 

Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei