Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 6

Witam Pań­stwa. Po śmier­ci mamy miesz­kam z ojcem któ­ry ma gospo­dar­stwo rol­ne z któ­re­go nie ma żad­ne­go docho­du. Otrzy­mu­je­my ren­tę socjal­ną o wyso­ko­ści 294 zł na oso­bę. Skoń­czy­łam liceum i chcę kon­ty­nu­ować naukę na uczel­ni wyż­szej gdzie mogę pozy­skać na to fundusze?

 


 

Oso­ba zapi­su­ją­ca się na stu­dia wyż­sze, otrzy­mu­ją­ca sta­tus stu­den­ta, może zostać obję­ta sys­te­mem pomo­cy mate­rial­nej na każ­dej uczel­ni wyż­szej. Ist­nie­ją nastę­pu­ją­ce for­my świad­czeń pomo­cy materialej:

  • sty­pen­dium socjalne,
  • sty­pen­dium socjal­nej dla osób niepełnosprawnych,
  • sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych studentów,
  • sty­pen­dium mini­stra za osią­gnię­cia w nauce,
  • sty­pe­dium mini­stra za wybit­ne osią­gnię­cia w sporcie,
  • zapo­mo­ga.

Od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2012 r. stu­dent może otrzy­my­wac wszyst­kie for­my pomo­cy pomo­cy i zapo­mo­gę rów­no­cze­śnie. Sty­pen­dium socjal­ne może otrzy­my­wać stu­dent, któ­ry znaj­du­je się w cięz­kiej sytu­acji mate­rial­nej, tzn. wyso­kość docho­du w jego rodzi­nie na człon­ka rodzi­ny nie prze­kra­cza wyso­ko­ści mini­nal­nej — 592,8 pln. Ponad­to od 1 listo­pa­da 2012 r. wzro­sła rów­nież mak­sy­mal­na moż­li­wa do usta­le­nia przez uczel­nię wyso­kość docho­du na człon­ka rodzi­ny i wyno­si ona obec­nie 850,2 pln. Ozna­cza to, że każ­dy stu­dent, w któ­re­go rodzi­nie wyso­kość docho­du na jej człon­ka jest mniej­sza lub rów­na 592,8 pln jest upraw­nio­ny do otrzy­my­wa­nia stu­pen­dium socjal­ne­go, z kolei uczel­nia ma pra­wo pod­wyż­sze­nia tego pro­gu docho­do­we­go dla swo­ich stu­den­tów, jed­nak­że tyl­ko do pozio­mu 850,2 pln na oso­bę w rodzinie.

Sty­pen­dia socjal­ne, w tym sty­pen­cia socjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz sty­pen­dia rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów przy­na­wa­ne są na semestr lub rok akademicki.Stypendia i zapo­mo­gi moż­na otrzy­my­wać przez cały okres stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, z tym, że sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów dopie­ro po zali­cze­niu pierw­sze­go roku nauki. Świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów, z wyjąt­kiej stu­pen­dium mini­stra, przy­zna­wa­ne są przez orga­ny uczel­ni, tj, kie­row­ni­ka pod­sta­wo­wej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej (dzie­ka­na) i rektora.

Z powa­ża­niem
Anna Rzy­mek
Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei
Kraków