Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 2

Witam, jestem kole­żan­ką z pra­cy oso­by nie­do­wi­dzą­cej. Chcia­ła­bym jej pomoc w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich. Oso­ba ta jest bar­dzo cieł­pa ale czę­sto oszu­ku­je, kła­mie i to w taki spo­sób że wia­do­mo że to robi. Ma też pro­blem z emo­cja­mi nie moż­na jej zwró­cić uwa­gi bo zaraz jej się robi bar­dzo przy­kro. Pro­blem jest też taki że sze­fo­wa nie wie jak z tą oso­bą roz­ma­wiać bo ona bar­dzo gra emo­cja­mi, zano­si się pła­czem, dener­wu­je, ma się wra­że­nie że to co się do niej mówi nie prze­ma­wia do niej. Czy była­by moż­li­wość odwie­dze­nia nas w firmie?

 


 

Witam Panią, W liście pyta mnie Pani o moż­li­wość odwie­dze­nia Pani fir­my aby pomóc kole­żan­ce nie­do­wi­dzą­cej; mam pro­po­zy­cje, aby spró­bo­wać Pań­stwu prze­ka­zać pew­ne wska­zów­ki „na odle­głość”, jeśli to nie będzie wystar­cza­ją­ce- to zapra­szam do ponow­ne­go kon­tak­tu. Pro­szę Pani opi­su­je Pani w liście zacho­wa­nie kole­żan­ki z pra­cy, któ­ra jest zarów­no nie­peł­no­spraw­na, ale i jed­no­cze­śnie nie radzi sobie do koń­ca ze swo­imi ogra­ni­cze­nia­mi. Jej zacho­wa­nie jest moż­na powie­dzieć tro­chę dzie­cin­ne (oszu­ki­wa­nie, demon­stra­cyj­ny płacz), co w odbior­cach tego typu zacho­wań budzi bez­rad­ność. Mam też wra­że­nie, że oso­by, któ­re ota­cza­ją tę kole­żan­kę bar­dzo sta­ra­ją się, aby jej pomóc w pra­cy, ale i w żaden spo­sób nie ura­zić. Myślę, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne, tak jak Pani kole­żan­ka czę­sto chcia­ły­by być trak­to­wa­ne na rów­ni z inny­mi, to zna­czy aby wyma­ga­nia wobec nich były podob­ne, ale i kon­se­kwen­cje, odpo­wie­dzial­ność czy uwa­gi w sto­sun­ku do nich rów­nież. To zna­czy, że być może, gdy Pań­stwo zaczną trak­to­wać tę doro­słą, choć nie­peł­no­spraw­ną kobie­tą jak rów­ną sobie, to jej będzie łatwiej zacho­wy­wać się doro­śle. Czę­sto w takim przy­pad­ku litość czy nad­mier­na pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym przy­no­si odwrot­ny sku­tek- rodzi złość, ponie­waż oso­by te czu­ją się jesz­cze bar­dziej niepełnowartościowe.

Pozdra­wiam ser­decz­nie,
Dag­ma­ra Czarna