Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sta­tut

Celem Sej­mi­ku jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści spo­łecz­nie uży­tecz­nej, w sfe­rze zdań publicz­nych, do któ­rych należą:

 • Dzia­ła­nia na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, zarów­no człon­ków orga­ni­za­cji two­rzą­cych Sej­mik, jak i osób nie zrze­szo­nych w żad­nej orga­ni­za­cji inwa­lidz­kiej, w tym:
 • reha­bi­li­ta­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób niepełnosprawnych;
 • inte­gra­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób nie­peł­no­spraw­nych oraz jej promocja;
 • wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji człon­kow­skich oraz rzecz­nic­two ich inte­re­sów w spra­wach wspólnych;
 • rzecz­nic­two inte­re­sów nie­zrze­szo­nych osób niepełnosprawnych;
 • dzia­ła­nia na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej, zwięk­sza­ją­ce jej per­spek­ty­wy w zakre­sie oświa­ty, wycho­wa­nia, kul­tu­ry, nauki i tech­ni­ki, upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry fizycz­nej i sportu;
 • udział we wdra­ża­niu z inny­mi part­ne­ra­mi stra­te­gii i poli­ty­ki Unii Euro­pej­skiej w zakre­sie dzia­łań wymie­nio­nych w pkt 1) i 2).
 • Inne dzia­ła­nia w sfe­rze zadań publicz­nych, w zakresie: 
  • pro­mo­cji zatrud­nie­nia i akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych pozo­sta­ją­cych bez pra­cy i zagro­żo­nych zwol­nie­niem z pracy;
  • dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych;
  • upo­wszech­nia­nia i ochro­ny wol­no­ści i praw czło­wie­ka oraz swo­bód oby­wa­tel­skich, a tak­że dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój demokracji;
  • dzia­łań na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wi­ja­nia kon­tak­tów i współ­pra­cy mię­dzy spo­łe­czeń­stwa­mi; pro­mo­cji i orga­ni­za­cji wolontariatu.