Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do Opery!

Zapra­sza­my do Ope­ry we Wro­cła­wiu na spek­takl “BORYS GODU­NOW” w dniu 22.03.2014r (sobo­ta). Wyjazd spod teatru o 16.00. Cena bile­tu 70 zł + 30 zł kosz­tów prze­jaz­du. Zapi­sy pod nume­rem 75 75 242 54 oraz pod bez­płat­ną info­li­nią 800 700 025 do 10.03.2014r. Uwa­ga! Ilość miejsc ogra­ni­czo­na — decy­du­je kolej­ność zgłoszeń!