Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Opła­tek w sejmiku

Na dwu­na­stym już spo­tka­niu opłat­ko­wym 17.12.2013 r. spo­tka­li się w odno­wio­nej świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON nie­peł­no­spraw­ni, przed­sta­wi­cie­le władz mia­sta i osób wspie­ra­ją­cych jego dzia­łal­ność. Spo­tka­nie to wzbo­ga­ci­ły przed­szko­la­ki z Inte­gra­cyj­ne­go przed­szko­la nr 14 wpro­wa­dza­jąc zebra­nych w kli­mat Boże­go Naro­dze­nia. Wiel­ki­mi bra­wa­mi i świą­tecz­ny­mi pacz­ka­mi obda­ro­wa­no 16 wystę­pu­ją­cych dzie­ci, któ­re wraz z dyrek­tor­ką Panią Joan­ną Konop­ką i nauczy­ciel­ka­mi Lidią Kraw­czyk oraz Kon­stan­cją Kuśnierz-Miel­ca­rek, zachwy­ci­ły zebra­nych pięk­nie przy­go­to­wa­ny­mi jaseł­ka­mi. Potem kape­lan śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych ksiądz Krzysz­tof Kowal­czyk krót­ką modli­twą zapro­sił zebra­nych do podzie­le­nia się opłat­ka­mi. Pod­su­mo­wa­no też mija­ją­cy rok, któ­ry dla Sej­mi­ku i całe­go śro­do­wi­ska nie­peł­no­spraw­nych był dobrym, obfi­tu­ją­cym w licz­ne wyda­rze­nia rokiem. Przy­go­to­wa­na w mar­cu bie­żą­ce­go roku wła­snym sump­tem pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa, pozwo­li­ła zgro­ma­dzić środ­ki prze­zna­czo­ne na suk­ce­syw­ne remon­ty. Uda­ło się wresz­cie wybu­do­wać pod­jazd do sie­dzi­by KSON‑u, a w naj­bliż­szych pla­nach zakła­da się dal­sze remon­ty poszcze­gól­nych pomiesz­czeń, a tak­że dosto­so­wa­nie toa­let do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Na zakoń­cze­nie życze­nia wszyst­kim zebra­nym zło­ży­ła Pani Poseł Mał­go­rza­ta Seku­ła-Szmaj­dziń­ska i Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Leszek Wrotniewski.