Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Potrzeb­na Pomoc dla Pana Marcina!

Zwra­ca­my się ogrom­ną proś­bą o pomoc w zaku­pie węgie­la dla Pana Mar­ci­na. “Ja jak i moje rodzeń­stwo jeste­śmy oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Cho­ru­ję na ZANIK MIĘ­ŚNI. Nasza sytu­acja finan­so­wa jest bar­dzo cięż­ka. Bra­ku­je nam na leki i opał, a zima tuż tuż. Rodzi­cę są już w pode­szłym wie­ku i rów­nież cho­ru­ją. Mamy cią­gły pro­blem z odpor­no­ścią, czę­sto zma­ga­my się z prze­zię­bie­miem, zapa­le­niem płuc, angi­ną itp. Pro­si­my o pomoc! Wie­rzy­my, że pań­stwo nam pomo­że­cie! Kon­tak do mnie: DRZE­WIEC­KI MAR­CIN 515–321-034. Pozdra­wiam i dziękuję!”