Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kul­tu­ral­ny Listo­pad w Doli­nie Pała­ców i Ogrodów

10.11.2013 (nie­dzie­la), godz. 17:00, Far­ma Arty­stycz­na zapra­sza do „Pała­cu na Wodzie” w Sta­ni­szo­wie na kame­ral­ny KON­CERT z cyklu Janusz Nykiel i Jego Goście w Sta­ni­szo­wie pt. „Minia­tu­ra Skrzyp­co­wa” oraz WYSTA­WĘ OBRA­ZÓW pt. „Impre­sje Natu­ry” autor­stwa wszech­stron­nie uta­len­to­wa­ne­go arty­sty, muzy­ka BART­KA BOKU­NA W roman­tycz­nym reper­tu­arze kon­cer­to­wym wystą­pi duet:

For­te­pian – Anna Rut­kow­ska — Schock
Skrzyp­ce – Janusz Nykiel
W pro­gra­mie: G. Ger­sh­win, P. Sara­sa­te, J. Brahms, A. Dvo­rak,
F. Kre­isler, F. Schubert

Wstęp: bile­ty do naby­cia przed kon­cer­tem w cenie: 25,- zł nor­mal­ne; 15,- zł ‑ulgo­we (dla eme­ry­tów, ren­ci­stów, nie­peł­no­spraw­nych); 10,- zł – dzie­ci, mło­dzież szkol­na, stu­den­ci do lat 26; dzie­ci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

Rezer­wa­cja miejsc: tel. 607 360 220; mail: alicja.grendysz@onet.pl. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Miej­sce: Pałac na Wodzie w Sta­ni­szo­wie (Sta­ni­szów 23, 58- 500 Jele­nia Góra)

Orga­ni­za­tor: Far­ma Artystyczna

11.11.2013 (ponie­dzia­łek) — RODZIN­NE ŚWIĘ­TO WOL­NO­ŚCI w Pała­cu Łom­ni­ca. Rodzin­ny festyn dla całej rodzi­ny w Restau­ra­cji „Sta­ra Staj­nia” z muzy­ką na żywo i wie­le atrak­cji dla najmłodszych.

Wstęp: wol­ny
Miej­sce: Fol­wark w Łom­ni­cy ul. Karpnicka3, Łom­ni­ca, 58–500 Jele­nia Góra
Orga­ni­za­tor: Pałac w Łomnicy

16.11. — 17.11.2013 (sobo­ta-nie­dzie­la)- Świę­to Pier­ni­ków. Uro­kli­wa, przy­tul­na, fascy­nu­ją­ca impre­za — zasma­kuj magii ślą­skie­go kunsz­tu wypie­ku pier­ni­ków, zgłę­bij taj­ni­ki wie­dzy mistrzów! Na Łom­nic­kim Fol­war­ku zapre­zen­tu­ją się licz­ni pro­du­cen­ci pier­ni­ków i mio­dów z Dol­ne­go Ślą­ska. Wspa­nia­łe atrak­cje dla całej rodzi­ny — poka­zy sny­cer­skie i tra­dy­cyj­ne­go zdob­nic­twa, warsz­ta­ty pie­cze­nia i zdo­bie­nia pier­ni­ków, wysta­wy tra­dy­cyj­nych form piernikarskich.

Wstęp: wol­ny
Orga­ni­za­tor: Pałac w Łom­ni­cy
Miej­sce: Fol­wark w Łom­ni­cy ul. Karpnicka3, Łom­ni­ca, 58–500 Jele­nia Góra

22.11.2013 (pią­tek) ‑Pałac Woja­nów, godz. 18.00, Dol­no­ślą­skie kon­cer­ty Haw­da­lo­we, kon­cert zespo­łu Di Galit­zy­aner Klezmorim

Miej­sce: Pałac Woja­nów, Woja­nów 9, 58–508 Jele­nia Góra
Wstęp: 20 zł
Rezer­wa­cja: tel. +48 75 75 45 300, mail: recepcja@palac-wojanow.pl
Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja „PRO ARTE 2002”
Part­ner: Fun­da­cja Doli­ny Pała­ców i Ogro­dów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, Pałac Wojanów

23.11.2013 (sobo­ta)- Pałac Pako­szów, godz. 18.00, Dol­no­ślą­skie kon­cer­ty Haw­da­lo­we, kon­cert zespo­łu Di Galit­zy­aner Klezmorim

Miej­sce: Pałac Pako­szów, ul. Zam­ko­wa 58–573 Pie­cho­wi­ce
Wstęp: 20 zł
Rezer­wa­cja: +48 75 649 70 75, mail: info@palac-pakoszow.pl
Orga­ni­za­tor Fun­da­cja „PRO ARTE 2002”
Part­ner: Fun­da­cja Doli­ny Pała­ców i Ogro­dów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, Pałac Pako­szów Di Galit­zy­aner Kle­zmo­rim w pro­gra­mie: muzy­ka kle­zmer­ska
Zespół two­rzą absol­wen­ci Aka­de­mii Muzycz­nej w Krakowie.

W obec­nym skła­dzie:
Mario­la Śpie­wak – klar­net,
Grze­gorz Śpie­wak – akor­de­on,
Rafał Sewe­ry­niak – kontrabas,

Di Galit­zy­aner Kle­zmo­rim wystę­pu­ją od 1998 roku. Inspi­ra­cją dla ich twór­czo­ści jest muzy­ka żydow­ska. Pomi­mo, iż spo­sób ich gry mie­ści się w ramach sze­ro­ko poję­te­go sty­lu kle­zmer­skie­go, nie są typo­wym zespo­łem kle­zmer­skim. Utwo­ry, z któ­rych część sta­no­wi wła­sne kom­po­zy­cje, przed­sta­wia­ją w uję­ciu bar­dziej „arty­stycz­nym” niż fol­ko­wym. Przy­wią­zu­ją szcze­gól­ną wagę do dba­ło­ści o dźwięk, pre­cy­zji i wyso­kie­go pozio­mu wyko­naw­cze­go. Zespół nada­je muzy­ce kle­zmer­skiej cał­ko­wi­cie oso­bi­sty cha­rak­ter, sta­ra się w sobie tyl­ko wła­ści­wy spo­sób wydo­być i pod­kre­ślić to, co zda­niem twór­ców naj­istot­niej­sze. Poetyc­ka, melan­cho­lij­na melo­dy­ka prze­pla­ta się z żar­li­wą, eks­ta­tycz­ną żywio­ło­wo­ścią two­rząc prze­strzeń wypeł­nio­ną sze­ro­ką gamą barw i emo­cji. Kla­sycz­ne, aka­de­mic­kie wykształ­ce­nie tak­że nie pozo­sta­je tutaj bez zna­cze­nia. Wir­tu­oze­ria, dba­łość o dźwięk i szcze­gół w połą­cze­niu z dużą wraż­li­wo­ścią muzycz­ną, nada­ją utwo­rom este­tycz­nie wysu­bli­mo­wa­ną postać. Oprócz utwo­rów bazu­ją­cych na ory­gi­nal­nych melo­diach kle­zmer­skich, coraz wię­cej jest w reper­tu­arze „Di Galit­zy­aner Kle­zmo­rim” kom­po­zy­cji wła­snych. Doro­bek arty­stycz­ny zespo­łu obej­mu­je łącz­nie kil­ka­set kon­cer­tów zarów­no w Pol­sce jak i w kil­ku­na­stu innych kra­jach euro­pej­skich oraz licz­ne nagra­nia dla potrzeb radia, tele­wi­zji, fil­mu a tak­że trzy pły­ty. „Di Galit­zy­aner Kle­zmo­rim” jest lau­re­atem „Euro­pej­skich Nagród w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry” (Bazy­lea 1998) oraz zdo­byw­cą I nagro­dy na I Otwar­tym Kon­kur­sie Cho­pi­now­skim na Wszyst­kie Instru­men­ty z Wyjąt­kiem For­te­pia­nu — “Cho­pin Open” (Kra­ków 1999) za utwór pt. “Cho­pi­n’s Fre­ilach” opar­ty na trzech mazur­kach Fry­de­ry­ka Chopina.

Zachę­ca­my do bliż­sze­go pozna­nia czę­ści bogac­twa kul­tu­ry żydow­skiej poprzez muzy­kę oraz do udzia­łu w nie­zwy­kłym kon­cer­cie! Dol­no­ślą­skie Kon­cer­ty Haw­da­lo­we orga­ni­zo­wa­ne od 2002 roku przez Fun­da­cję „PRO ARTE 2002” zago­ści­ły na sta­łe na kul­tu­ral­nej mapie Dol­ne­go Ślą­ska. Pro­jekt został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

30.11. – 01.12. 2013 (sobo­ta-nie­dzie­la)- Kier­masz Adwen­to­wy w Pała­cu i na Fol­war­ku w Łom­ni­cy — boga­ta licz­ba wystaw­ców, bajecz­ny świą­tecz­ny urok zacza­ru­je każ­de­go, muzy­ka na żywo i wie­le innych dodat­ko­wych atrakcji!

Wstęp: wol­ny
Orga­ni­za­tor: Pałac w Łom­ni­cy
Miej­sce: Pałac i fol­wark w Łom­ni­cy ul. Karpnicka3, Łom­ni­ca, 58–500 Jele­nia Góra