Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dopó­ki wal­czysz jesteś zwy­cięz­cą – pomóż w 4 krokach

Już 16 listo­pa­da br. w hali przy ul. Złot­ni­czej odbę­dzie się cha­ry­ta­tyw­na gala spor­tów wal­ki pn. „Dopó­ki wal­czysz jesteś zwy­cięz­cą” orga­ni­zo­wa­na przez Sto­wa­rzy­sze­nie RED FIGH­TERS z Jele­niej Góry, z któ­rej cały dochód zasi­li kon­to Pań­stwa Wit­kow­skich z nasze­go miasta.

Rodzi­na Wit­kow­skich cier­pi na rzad­ką i nie­ule­czal­ną cho­ro­bę — atak­sję móżdż­ko­wo-rdze­nio­wą. Jest to postę­pu­ją­ca cho­ro­ba gene­tycz­na, obja­wia­ją­ca się przede wszyst­kim zabu­rze­nia­mi rów­no­wa­gi i dys­ar­trią (nie­wy­raź­ną mową), dla­te­go cho­rzy są czę­sto odbie­ra­ni jako oso­by nie­trzeź­we. W ostat­nim sta­dium oso­by cier­pią­ce na atak­sję są cał­ko­wi­cie spa­ra­li­żo­wa­ne i zda­ne na pomoc innych. W tym ostat­nim sta­dium cho­ro­by znaj­du­je się Pan Wie­sław poru­sza­ją­cy się w chwi­li obec­nej na wóz­ku inwa­lidz­kim. U dwój­ki jego dzie­ci – Pio­tra (23 l.) i Mar­le­ny (21 l.) rów­nież stwier­dzo­no tę nie­ule­czal­ną gene­tycz­ną cho­ro­bę. Obja­wy są szcze­gól­nie nasi­lo­ne u cór­ki. Jedy­nym spo­so­bem na powstrzy­ma­nie postę­pu tej cho­ro­by jest wyjazd do Chin lub Indii, gdzie zosta­nie wyko­na­ny zabieg wsz­cze­pie­nia komó­rek macie­rzy­stych. Koszt takie­go wyjaz­du to oko­ło 200 tysię­cy złotych.

Rodzi­na od kil­ku mie­się­cy wytrwa­le zbie­ra środ­ki finan­so­we na ten cel. Dzię­ki rze­szy dar­czyń­ców, wspar­ciu ogól­no­pol­skich mediów i wie­lu orga­ni­za­cjom uda­ło się zebrać już 150 000 PLN. Jak łatwo poli­czyć bra­ku­je 50 tysięcy.

Pomo­cy rodzi­nie pod­jął się Pan Bar­tosz Kamu­da – pre­zes RED FIGH­TERS, któ­ry z myślą o nich orga­ni­zu­je cha­ry­ta­tyw­ną galę bok­su (16 listo­pa­da od 17:00 do 22:00). Już teraz trwa zbiór­ka publicz­na, z któ­rej cały dochód rów­nież będzie prze­zna­czo­ny dla Pań­stwa Wit­kow­skich. W związ­ku z tym wła­śnie w tym momen­cie potrzeb­ne jest zaan­ga­żo­wa­nie nas miesz­kań­ców Jele­niej Góry. W chwi­li obec­nej trwa zbiór­ka publicz­na, każ­dy z nas może wrzu­cić pie­nią­dze do pusz­ki bądź wpła­cić je na kon­to (nr kon­ta poniżej).

Idea akcji jest pro­sta. Skła­da się z 4 kro­ków i ma na celu stwo­rze­nie HONO­RO­WEJ GRU­PY WSPARCIA:

KROK 1: Każ­da instytucja/organizacja chcą­ca wes­przeć Pań­stwa Wit­kow­skich zgła­sza się do all-ter­na­ty­wy — Sto­wa­rzy­sze­nia Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży pod nume­rem tel: 727–942-942.

KROK 2: Po zgło­sze­niu i jego wery­fi­ka­cji instytucja/organizacja zbie­ra pie­nią­dze na swo­im tere­nie (w tym celu moż­na popro­sić o przy­jazd wolon­ta­riu­sza, moż­na sko­rzy­stać z puszek kwestorskich).

KROK 3: Robi­my zdję­cia doku­men­tu­ją­ce zbiór­kę i prze­sy­ła­my je na adres mailo­wy allternatywa.jgora@gmail.com. Zdję­cia umiesz­cza­ne są na por­ta­lu Jelonka.com oraz na face­bo­oko­wym fanpage’u, a orga­ni­za­cja tym samym dołą­cza do HONO­RO­WEJ GRU­PY WSPARCIA.

KROK 4: Zebra­ne pie­nią­dze są pro­to­ko­lar­nie liczo­ne i prze­ka­zy­wa­ne na kon­to Pań­stwa Wit­kow­skich. Włącz­my się i pomóż­my zebrać bra­ku­ją­ce 50 000 PLN.

Rodzi­nę Wit­kow­skich moż­na wes­przeć wpła­ca­jąc pie­nią­dze na poniż­szy numer kon­ta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010