Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do operetki

Zapra­sza­my do ope­ret­ki we Wro­cła­wiu w dniu 5 paż­dzier­ni­ka 2013 r.,
o godzi­nie 18.00 na spek­takl pt. “Mistrz i Mał­go­rza­ta”.
Pozo­sta­ło 8 wol­nych miejsc.
Cena bile­tu 50 zł (ulgo­we) + 30 zł (koszt prze­jaz­du).
Oso­by zaite­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt pod numer tele­fo­nu
75 75 242 54 oraz bez­płat­ną info­li­nią 800 700 025 do dnia 25 wrze­snia 2013 r.