Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zespo­ły dorad­cze w KSON

Przy­po­mi­na­my, że w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 przyj­mu­ją psy­cho­lo­dzy, praw­ni­cy i dorad­cy zawo­do­wi. Doradz­two prze­zna­czo­ne jest dla osób nie­peł­no­spraw­nych z tere­nu całe­go kra­ju. Moż­na rów­nież o pora­dę sta­rać się pisząc e‑mail na adres biuro@kson.pl lub tele­fo­nicz­nie pod bez­płat­nym nume­rem info­li­nii 800 700 025.