Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tan­de­my szan­są dla tury­sty­ki rowe­ro­wej niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Cross wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Inwa­li­dów Wzro­ku w Jele­nie Górze zamie­rza­ją umoż­li­wić oso­bom nie­wi­do­mym i nie­do­wi­dzą­cym upra­wia­nie tury­sty­ki rowe­ro­wej przy uży­ciu tan­de­mów. Tan­dem to rower dwu­oso­bo­wy, w któ­rym oso­ba widzą­ca obsłu­gu­je kie­row­ni­cę. Zamie­rza­my stwo­rzyć rejestr „tan­de­mow­ców”- mówi pani Miro­sła­wa Joś­ko- sekre­tarz Sto­wa­rzy­sze­nia umoż­li­wia­jąc tak­że napra­wy tego sprzę­tu, a przede wszyst­kim pro­mu­jąc upra­wia­nie tury­sty­ki rowe­ro­wej w opar­ciu o wyty­czo­ne i bez­piecz­ne szla­ki oraz tra­sy rowerowe.

Nawią­za­li­śmy też kon­tak­ty z pro­du­cen­ta­mi rowe­rów, któ­rzy dekla­ru­ją pomoc a tak­że, jak sądzi­my okre­ślo­ne raba­ty przy zaku­pie sprzę­tu. Dziś już taki rower śred­niej kla­sy moż­na kupić za ok. 1500 zł. Są rów­nież w sprze­da­ży rowe­ry uży­wa­ne. Klu­by rowe­ro­we na zacho­dzie i w Pol­sce rosną jak grzy­by po desz­czu. Przez tan­de­my otwie­ra­ją się na nie­peł­no­spraw­nych umoż­li­wia­jąc rodzin­ną i inte­gra­cyj­ną tury­sty­kę, gru­pu­ją nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych dla któ­rych, jak się oka­zu­je, świat rowe­ro­wej podró­ży jest tyl­ko pozor­nie zamknięty.

Wszyst­kich chęt­nych i zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt ze Sto­wa­rzy­sze­niem Inwa­li­dów Wzro­ku funk­cjo­nu­ją­cym w KSON przy Osie­dlu Robot­ni­czym 47a w każ­dy dzień powsze­dni w godzi­nach 10:00–16:00 lub pod bez­płat­nym nume­rem info­li­nii 800–700-025.