Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pismo NSZZ Soli­dar­ność w spra­wie odpa­dów stałych

Jele­nia Góra 09 lip­ca 2013 r.

NSZZ Soli­dar­ność
Region Jele­nio­gór­ski
ul 1‑go maja 25
58–500 Jele­nia Góra

Sza­now­ny Pan
Mar­cin Zawiła

Pre­zy­dent
Mia­sta Jele­niej Góry

Sza­now­ny Panie

Nowe prze­pi­sy doty­czą­ce odpa­dów sta­łych wywo­ła­ły bar­dzo sze­ro­ką dys­ku­sję i sze­reg wąt­pli­wo­ści co do spo­so­bu reali­za­cji tych­że zobo­wią­zań. Moż­na bez prze­sa­dy powie­dzieć, że więk­szość miesz­kań­ców Jele­niej Góry dzi­siaj czu­je się w tej mate­rii nie­pew­nie i do koń­ca nie wie czy wyko­nu­je swo­je obo­wiąz­ki dobrze.
W tej sytu­acji może­my sobie wyobra­zić jakie pro­ble­my pię­trzy reali­za­cja tych prze­pi­sów przed oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, a szcze­gól­nie oso­ba­mi nie­do­wi­dzą­cy­mi lub nie­wi­do­my­mi. Dla tych osób pra­wi­dło­wa segre­ga­cja odpa­dów to wyjąt­ko­we wyzwa­nie, a o wie­le wyż­sza cena wywo­zu odpa­dów nie­se­gre­go­wa­nych rów­nież sta­no­wi poważ­ny pro­blem, w tym przy­pad­ku finan­so­wy. W skraj­nym przy­pad­ku może dojść do sytu­acji kara­nia tych ludzi za nie­pra­wi­dło­wą segre­ga­cję lub nie­od­po­wied­nie pozby­wa­nie się odpadów.

Bio­rąc przed­sta­wio­ną sytu­ację pod uwa­gę zwra­ca­my się do Pana o pod­ję­cie sto­sow­nych dzia­łań, któ­re poprzez wpro­wa­dze­nie odpo­wied­nich prze­pi­sów praw­nych zabez­pie­czą oso­by nie­peł­no­spraw­ne przed pro­ble­ma­mi wyżej wskazanymi.

Zarząd Regio­nu Jele­nio­gór­skie­go NSZZ Soli­dar­ność suge­ru­je zwol­nie­nie tych osób z segre­ga­cji odpa­dów i usta­no­wie­nie staw­ki odpłat­no­ści uwzględ­nia­ją­cej ich naj­czę­ściej nie­wiel­kie moż­li­wo­ści finansowe.

Liczy­my na to, że prze­pi­sy pra­wa doty­czą­ce wywo­zu odpa­dów sta­łych nie zbu­du­ją kolej­nych barier, któ­re oso­by nie­peł­no­spraw­ne będą zmu­szo­ne samot­nie przełamywać.

Do wia­do­mo­ści:

  • Rad­ni Jele­niej Góry
  • Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych
  • Miesz­kań­cy Jele­niej Góry