Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzień dziec­ka w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

W ubie­głą sobo­tę na pla­cu przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych zor­ga­ni­zo­wa­no spóź­nio­ny przez nie­ko­rzyst­ną aurę „Dzień Dziec­ka” połą­czo­ny z fina­łem rycer­skich poka­zów, akcji pn. „Dotyk Histo­rii” pro­wa­dzo­nej przez Sej­mik wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych “Świa­teł­ko”, przy dofi­nan­so­wa­niu przed­się­wzię­cia przez Fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go. Gość­mi spe­cjal­ny­mi oprócz rodzi­ców były wła­dze mia­sta repre­zen­to­wa­ne przez z‑cę pre­zy­den­ta Pana Huber­ta Papa­ja i prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta Lesz­ka Wroniewskiego.

Ponad 20 nie­peł­no­spraw­nych milu­siń­skich mia­ło ponow­nie oka­zję poma­gać przy budo­wie śre­dnio­wiecz­nej namio­to­wej wio­ski, prze­bie­rać się w stro­je z tam­tej epo­ki z ele­men­ta­mi zbroi rycer­skich. Zapło­nę­ło tak­że ogni­sko, na któ­rym pie­czo­no kieł­ba­ski, a wokół nie­go roz­gry­wa­ły się cie­ka­we i pory­wa­ją­ce kon­kur­sy dosto­so­wa­ne do moż­li­wo­ści dzie­ci. Każ­dy z uczest­ni­ków spo­tka­nia otrzy­mał nagro­dę w posta­ci sło­dy­czy, pły­ty CD z utrwa­lo­ny­mi wyda­rze­nia­mi z poprzed­nich spo­tkań, a tak­że oko­licz­no­ścio­wy kubek z nadru­kiem „Dotyk Historii”.

Na zakoń­cze­nie dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły tema­tycz­ne pra­ce pla­stycz­ne, z któ­rych naj­pięk­niej­szą oka­za­ła się pra­ca wyko­na­na przez Agniesz­kę Kir­kis. Ta mistrzow­ska pre­zen­ta­cja zam­ku Książ z róż­no­ko­lo­ro­wych zia­ren ryżu i kaszy, wysta­wio­na zosta­nie do licy­ta­cji na por­ta­lu Alle­gro z prze­zna­cze­niem środ­ków dla Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych “Świa­teł­ko”. Cały cykl spo­tkań, imprez i wycie­czek dzie­ci przyj­mo­wa­ły z ocze­ki­wa­ną rado­ścią a to wystar­cza­ją­cy powód aby “Dotyk Histo­rii” powtó­rzyć w przyszłości.