Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Koło PTTK “Gro­to­łaz” w Jele­niej Górze ser­decz­nie zapra­sza, do udzia­łu w wyciecz­ce rowerowej

Koło PTTK “Gro­to­łaz” w Jele­niej Górze ser­decz­nie zapra­sza, do udzia­łu w wyciecz­ce rowe­ro­wej pod hasłem “Pol­ska na rowe­ry”, któ­ra odbe­dzie się dnia 9 czerw­ca 2013r. Zbiór­ka Uczest­ni­ków na Pla­cu Ratu­szo­wym przy fon­tan­nie w Jele­niej Górze o godz. 11.00.

Tra­sa prze­jaz­du: do Łom­ni­cy ścież­ką rowe­ro­wą przy ul. Sudec­kiej, nastep­nie Woja­nów i Woja­nów Bobrów. Odwie­dzi­my trzy pała­ce na tra­sie, powrót do Jele­nej Góry przez Łom­ni­cę prze­ci­na­jąc obwod­ni­cę połu­dnio­wą do Dwor­ca Kole­jo­we­go w Jele­niej Górze, gdzie zakoń­czy się wyciecz­ka rowerowa.

Do udzia­łu w wyciecz­ce zapra­sza­my oso­by star­sze, nie­peł­no­spraw­ne oraz dzie­ci z opie­ku­na­mi. Tem­po wyciecz­ki dosto­so­wa­ne zosta­nie do moż­li­wo­ści naj­słab­szych Uczestników.

Orga­ni­za­to­rem jest Pan Bole­sław Osipik.