Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Usta­wa Śmie­cio­wa, a niepełnosprawni

Wszy­scy admi­ni­stra­to­rzy budyn­ków na segre­ga­cję śmie­ci patrzą wyłącz­nie z punk­tu widze­nia pono­sze­nia jak naj­niż­szych kosz­tów z tym zwią­za­nych. Ozna­cza to, że więk­szość admi­ni­stra­to­rów (w tym spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we i wspól­no­ty miesz­kań­ców) dążą do wpro­wa­dze­nia zasa­dy peł­nej segre­ga­cji śmie­ci z uwa­gi na niż­sze kosz­ty. Tym­cza­sem zda­niem wie­lu znaw­ców pro­ble­mu peł­na segre­ga­cja śmie­ci jest bar­dzo trud­na w warun­kach np. dom­ku jed­no­ro­dzin­ne­go, a już prak­tycz­nie nie­moż­li­wa w wiel­kim blo­ko­wi­sku, w któ­rym jest nawet kil­ka­dzie­siąt miesz­kań. „Konia z rzę­dem” dla tego kto potra­fi przy­mu­sić wszyst­kich loka­to­rów do wła­ści­we­go segre­go­wa­nia odpa­dów. Wystar­czy jeden loka­tor i z wiel­kiej teo­rii o segre­ga­cji wyj­dą nici. Ozna­cza to tak­że, że wszy­scy loka­to­rzy będą obcią­ża­ni za śmie­ci nie­se­gre­go­wa­ne. Na jele­nio­gór­skim Zabo­brzu miesz­ka wie­le osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych, mają­cych kło­po­ty z poru­sza­niem się, per­cep­cją, a tak­że ze wzro­kiem. Bar­dzo duża ilość miesz­kań­ców mia­sta pod­no­si ten pro­blem, któ­re­go zda­ją się nie dostrze­gać nie tyl­ko gospo­da­rze mia­sta. Jak bowiem oso­ba nie­do­wi­dzą­ca lub nie­wi­do­ma miesz­ka­ją­ca samot­nie może odróż­nić jaki rodzaj śmie­ci wrzu­cić do okre­ślo­ne­go pojem­ni­ka. Powszech­ną prak­ty­ką sta­je się likwi­da­cja zsy­pów n śmie­ci w wie­żow­cach, któ­re mają przy­czy­nić się do suk­ce­su w posta­ci peł­nej segre­ga­cji odpa­dów. Zain­te­re­so­wa­li­śmy tym pro­ble­mem Rad­nych Rady Mia­sta współ­pra­cu­ją­cych z Sej­mi­kiem. Rad­ny Oli­wer Kubic­ki zło­żył inter­pe­la­cję, któ­rej treść załączamy.

Cze­ka­my na decy­zję Pre­zy­den­ta Zawiły.

 

Jele­nia Góra, 23.04.2013r.

Sza­now­ny Pan
Mar­cin Zawi­ła
Pre­zy­dent Mia­sta Jele­nia Góra

INTER­PE­LA­CJA

 

Na pod­sta­wie art. 3 §1 Usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, oraz § 25 i 26 Regu­la­mi­nu Pra­cy Rady Miej­skiej skła­dam inter­pe­la­cję do Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­nia Góra ws. zasto­so­wa­nia obni­żo­nej staw­ki za odbiór śmie­ci od osób nie­peł­no­spraw­nych. Sza­now­ny Panie Prezydencie,

nowe prze­pi­sy zmie­nia­ją­ce sys­tem gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi komu­nal­ny­mi zosta­ły pomy­śla­ne w ten spo­sób by zachę­cać miesz­kań­ców do segre­ga­cji śmie­ci. Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, że sys­tem selek­tyw­nej zbiór­ki będzie bar­dzo trud­ny do sto­so­wa­nia przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Naj­praw­do­po­dob­niej więc więk­szość z nich będzie musia­ła pła­cić staw­kę wyż­szą – co dodat­ko­wo skom­pli­ku­je ich trud­ną sytu­ację. Musi­my brać bowiem pod uwa­gę, że budże­ty domo­we osób nie­peł­no­spraw­nych są czę­sto obcią­ża­ne kosz­ta­mi zakup leków oraz reha­bi­li­ta­cji. Nowe­li­za­cja tzw. usta­wy śmie­cio­wej stwo­rzy­ła samo­rzą­dom moż­li­wość sto­so­wa­nia ulg w staw­kach za odbiór śmie­ci. Wno­szę do Pana Pre­zy­den­ta o przy­go­to­wa­nie roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce­go zasto­so­wa­nie staw­ki obni­żo­nej od osób nie­peł­no­spraw­nych, szcze­gól­nie tych miesz­ka­ją­cych samot­nie – nie­mo­gą­cych liczyć na pomoc najbliższych.