Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Dotyk Histo­rii” w murach Zam­ku Książ

W dru­giej czę­ści pro­gra­mu „Dotyk Histo­rii” reali­zo­wa­ne­go przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go w nie­dzie­lę 21 kwiet­nia 2013r. odby­ła się wyciecz­ka do Zam­ku Książ. Wzię­ło w niej udział 16 dzie­ci i opie­ku­nów ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko”. Orga­ni­za­to­rzy zapew­ni­li nie tyl­ko prze­jazd i posi­łek na miej­scu , ale rów­nież zwie­dza­nie Zam­ku i jego pod­zie­mi oraz pal­miar­nię. Dzie­ci z zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czy­li w życiu rycer­skiej wio­ski, gdzie wspól­nie z ryce­rza­mi strze­la­li z łuku do tarcz, zakła­da­li na sie­bie rycer­ski rynsz­tu­nek i tra­dy­cyj­nie już podzi­wia­li rycer­skie walki.

Zarów­no rodzi­ce jak i dzie­ci byli zafa­scy­no­wa­ni wyciecz­ką, w wie­lu przy­pad­kach po raz pierw­szy w śre­dnio­wiecz­nych murach, a wie­lu milu­siń­skich zain­te­re­so­wa­ło się histo­rią Dol­ne­go Ślą­ska. Kolej­ne spo­tka­nie z histo­rią zor­ga­ni­zu­je­my 8 maja 2013r. w Jele­niej Górze na podwór­ku KSON, gdzie dzie­ci będą mogli uczest­ni­czyć w podob­nych zajęciach.