Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Doradz­two psy­cho­lo­gicz­ne w for­mie gru­py wspar­cia dla rodzi­ców dzie­ci niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych uru­cha­mia dyżu­ry doradz­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go dla rodzi­ców dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. Zaję­cia w for­mie gru­py wspar­cia pro­wa­dzić będzie psy­cho­log Joan­na Cha­chul­ska. Spo­tka­nia mają odby­wać się w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00.

Zain­te­re­so­wa­ni pro­sze­ni są o tele­fo­nicz­ne zgło­sze­nie do biu­ra Sej­mi­ku pod nume­rem 800 700 025, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00 do 16.00. Pierw­szy ter­min spo­tka­nia to 22. kwie­cień o godz. 16.00.

W Sej­mi­ku ponad­to indy­wi­du­al­nych porad psy­cho­lo­gicz­nych udzie­la Maja Kozłow­ska w ponie­dział­ki w godz. od 10.00 do 15.00. Zapi­sy rów­nież w biu­rze KSON.