Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Dotyk Histo­rii” w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

 

Ponad 20 dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców i Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” spo­tka­ło się w sobo­tę 6 kwiet­nia 2013r. w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. „Ślą­ska Rota Najem­na” na poka­zie histo­rycz­nym zapre­zen­to­wa­ła stro­je, oby­cza­je i wal­ki rycer­skie. Przed­się­wzię­cie dofi­nan­so­wa­ne zosta­ło przez Fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go. W trak­cie spo­tka­nia ryce­rze Maciej, Kry­stian, Wie­sław z Brac­twa Rycer­skie­go w bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób mówi­li o oby­cza­jach śre­dnio­wiecz­nych, poka­zy­wa­li stro­je, a fina­łem spo­tka­nia była pasjo­nu­ją­ca wal­ka odzia­nych w zbro­je wojow­ni­ków. Potem dzie­ci zakła­da­ły na sie­bie pan­ce­rze, kol­czu­gi i topo­ry, z tru­dem dźwi­ga­ły cięż­kie mie­cze i tar­cze, a to wszyst­ko uwień­czy­li­śmy na zdjęciach.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych trwać będzie do czerw­ca bie­żą­ce­go roku. W pro­gra­mie jesz­cze cało­dnio­wa wyciecz­ka do Zam­ku Książ. W czerw­cu zor­ga­ni­zu­je­my w Sej­mi­ku Warsz­ta­ty Śre­dnio­wiecz­ne, gdzie dzie­ci uczyć się będą roz­pa­la­nia ogni­ska, waże­nia potraw, napra­wy i szy­cia stro­jów i innych zajęć z tam­tej epo­ki. Spo­tka­nie rycer­skie trwa­ło ok. 2 godzi­ny, a aktyw­ność dzie­ci dowio­dła, że „Dotyk Histo­rii” to dobry pomysł.