Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“DZIA­ŁA­NIA ORGA­NI­ZA­CJI POZA­RZĄ­DO­WYCH WDRA­ŻA­JĄ­CE KON­WEN­CJĘ NARO­DÓW ZJED­NO­CZO­NYCH O PRA­WACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Raty­fi­ko­wa­nie Kon­wen­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych wywo­ła­ło w Pol­sce zdro­wy fer­ment twór­czy, cze­go dowo­dem są licz­nie orga­ni­zo­wa­ne kon­fe­ren­cje, semi­na­ria i deba­ty. Orga­ni­zu­ją je róż­ne śro­do­wi­ska: samo­rzą­do­we (np. w Jele­niej Górze, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­cach), nauko­we (np. Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski, Insty­tut Nauk Poli­tycz­nych PAN w Pozna­niu) orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we (m.in. Zrze­sze­nie Stu­den­tów Nie­peł­no­spraw­nych, Sej­mi­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Fun­da­cje i Stowarzyszenia)…