Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Dotyk histo­rii”

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je zada­nie pn.: „Dotyk Histo­rii”. W dniu 06 kwiet­nia 2013r o godzi­nie 11.00 w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON Brac­two Rycer­skie „Ślą­ska Rota Najem­na” z Wał­brzy­cha prze­pro­wa­dzi cie­ka­wą, histo­rycz­ną bie­sia­dę. „Żywa lek­cja histo­rii” prze­pro­wa­dzo­ne będzie przez 3 człon­ków Brac­twa któ­rzy oprócz teo­re­tycz­ne­go wpro­wa­dze­nia w rze­czy­wi­stość z cza­sów XII – XIV w. zapre­zen­tu­je narzę­dzia rycer­skie­go fachu: mie­cze topo­ry, ale rów­nież przed­mio­ty użyt­ku codziennego.

„Żywe lek­cje histo­rii” to szan­sa na pozna­nie histo­rii od stro­ny prak­tycz­nej. Uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję zoba­czyć arte­fak­ty uży­wa­ne przez naszych przod­ków, ale rów­nież będą mogli ich użyć, wyko­rzy­stać, czy wcie­lić się w rolę pre­zen­to­wa­nych posta­ci. Ten rodzaj prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy jest doświad­cze­niem mają­cym wpływ na roz­wi­ja­nie pasji histo­rycz­nych, nada­je kolo­ry­tu życiu szcze­gól­nie dzieciom.

Uczest­ni­ka­mi zada­nia będzie szes­na­ścio­ro dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią obję­te pomo­cą Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców i Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko”. Atrak­cyj­ność reali­zo­wa­ne­go zada­nia wpły­nę­ła na decy­zję o moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w nim rów­nież innych, naszych milu­siń­skich, któ­rych zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi lub opie­ku­na­mi do udzia­łu w tej „Żywej lek­cji histo­rii”. Zain­te­re­so­wa­ni pro­sze­ni są o zgła­sza­nie się do dnia 31 mar­ca 2013r oso­bi­ście (Os. Robot­ni­cze 47a w godz. 10.00 – 16.00) lub tele­fo­nicz­nie (bez­płat­na info­li­nia 800 700 025, w godz. 10.00 – 16.00). Ze wzglę­du na wiel­kość Sali w któ­rej odbę­dzie się lek­cja ilość miejsc jest ograniczona

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przy dofi­nan­so­wa­niu Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go WBK, któ­ra zna­na jest z wie­lu cie­ka­wych, spo­łecz­nych ini­cja­tyw. Poni­żej zdję­cia pre­zen­tu­ją­ce inne wystę­py Brac­twa „Ślą­ska Rota Najemna”.