Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

I MIĘ­DZYSZ­KOL­NY KON­KURS INFOR­MA­TYCZ­NY W GIM­NA­ZJUM NR 4

1.03.2013 r odbył się finał I Mię­dzysz­kol­ne­go Kon­kur­su Infor­ma­tycz­ne­go „ Baj­tuś 2013” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Gim­na­zjum nr 4 w Jele­niej Górze. Było to jed­no­cze­śnie zwień­cze­nie akcji „Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu”. Do III eta­pu prze­szło 6 uczniów, z któ­rych po bli­sko dwu­go­dzin­nych zma­ga­niach wyło­nio­no fina­li­stę. Zwy­cięz­cą został repre­zen­tant SP nr 5 Hubert Hau­ser, przy­szły uczeń gim­na­zjum nr 4. Pozo­sta­li lau­re­aci to ucznio­wie SP nr 8. Uczest­ni­cy wyka­za­li się wie­dzą z zakre­su prze­kra­cza­ją­ce­go mate­riał szko­ły pod­sta­wo­wej. Cie­szyć się nale­ży szcze­gól­nie ze zwy­cię­stwa Huber­ta, choć jest ono jak gdy­by oczy­wi­ste bowiem jest to chło­piec z Zespo­łem Asper­ge­ra( naj­ła­god­niej­sza for­ma zabu­rzeń, ze spek­trum auty­zmu, czę­sto inter­pre­to­wa­na jako prze­jaw złe­go zacho­wa­nia), ze szcze­gól­ny­mi uzdol­nie­nia­mi w zakre­sie infor­ma­ty­ki – tzw. sawan­tem (genial­ne postrze­ga­nie i zapa­mię­ty­wa­nie obrazowe).

Hubert ma 12 lat, miesz­ka w Jele­niej Górze. Uczy się w 6 kl. SP nr 5 przy współ­udzia­le asy­sten­ta, dzię­ki cze­mu coraz lepiej daje sobie radę w rozu­mie­niu sytu­acji spo­łecz­nych. Przy odpo­wied­nim pro­wa­dze­niu oso­by z Zespo­łem Asper­ge­ra mają w przy­szło­ści szan­sę na nor­mal­ne życie i pra­cę. Jego pasją jest pro­gra­mo­wa­nie obiek­to­we, two­rze­nie stron www oraz nauka języ­ka angiel­skie­go, pły­wa­nie i spor­ty siło­we. Zna języ­ki pro­gra­mo­wa­nia: C++, Html, Xhtml, Word Press, Joom­la. Obec­nie uczy się C# oraz Java. Jego dzie­łem jest stwo­rze­nie stron inter­ne­to­wych dla inwa­lidz­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych KSON. Z chę­cią nawią­że kon­takt ze swo­imi rówie­śni­ka­mi oraz oso­ba­mi któ­re pomo­gą w reali­zo­wa­niu jego pasji. Pro­wa­dzi swo­je­go blo­ga : blog.hubot.cba.pl