Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Agen­cja Tury­stycz­na KSON zapra­sza na wcza­sy i wycieczki

Infor­mu­je­my pań­stwa, że z orga­ni­za­to­ra­mi tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi głow­nie na wybrze­żu zachod­nim Morza Bał­tyc­kie­go, zabez­pie­czy­li­śmy dla pań­stwa okre­ślo­na ilość miejsc w roż­nych ter­mi­nach m. in. w: Dźwi­rzy­nie, Jan­ta­rze, Kar­wi i Dar­łów­ku. Poni­żej przed­sta­wia­my wybra­ne oferty.

DŹWI­RZY­NO 2013

Orga­ni­zu­je­my tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w miesiącach:

 • Kwie­cień – maj — czerwiec/2013
 • Paź­dzier­nik — listopad/2013

W PRO­GRA­MIE MIĘ­DZY INNYMI:

 • 20 zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych (2 dziennie)
 • Cało­dzien­ne wyżywienie

Do dys­po­zy­cji gości: (Basen rekre­acyj­no-reha­bi­li­ta­cyj­ny, kij­ki Nor­dic Wal­king, tenis sto­ło­wy, kawiar­nia, cha­ta grillowa)

JAN­TAR 2013 — (40 km od Gdańska)

Orga­ni­zu­je­my tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w mie­sią­cach
Maj – czerwiec/2013
Lipiec – sier­pień /2013

W PRO­GRA­MIE MIĘ­DZY INNYMI:

 • zakwa­te­ro­wa­nie w dom­kach 2,3 i 4 — osobowych
 • 30 zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych (3 dziennie)
 • cało­dzien­ne wyżywienie
 • wie­czor­ki taneczne
 • do dys­po­zy­cji gości: (Kawiar­nia, bar, sau­na, siłow­nia, basen kąpie­lo­wy, gabi­ne­ty odno­wy bio­lo­gicz­nej, wypo­ży­czal­nia rowe­rów, boiska spor­to­we, krę­giel­nia, bilard, piłkarzyki)

KAR­WIA 2013

Orga­ni­zu­je­my tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w miesiącach:

 • Kwie­cień – maj /2013
 • Lipiec – wrze­sień – paź­dzier­nik /2013

W PRO­GRA­MIE MIĘ­DZY INNYMI:

 • 20 zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych (2 dziennie)
 • cało­dzien­ne wyżywienie
 • wie­czor­ki taneczne
 • za dodat­ko­wą dopła­tą wyciecz­ki na Pół­wy­sep Hel­ski, po zie­mi Puc­kiej oraz Trójmieście
 • Do dys­po­zy­cji gości: (Sau­na, siłow­nia, gabi­ne­ty odno­wy bio­lo­gicz­nej, bilard, piłkarzyki)

DAR­ŁÓW­KO 2013

Orga­ni­zu­je­my tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w miesiącach:

 • Maj, wrze­sień, paź­dzier­nik /2013

W PRO­GRA­MIE MIĘ­DZY INNYMI:

 • 20 zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych (2 zabie­gi dziennie)
 • 13 śnia­dań, 14 obia­do­ko­la­cji, 14 dni i noclegów
 • do dys­po­zy­cji goście (gabi­net lekar­ski, gabi­net masa­żu, sau­na, sala do zajęć rekre­acyj­no-rucho­wych, gabi­net odno­wy biologicznej)
 • dodat­ko­wo płat­ne (rowe­ry, basen kry­ty, sau­na sucha, rej­sy mor­skie, wyciecz­ki krajoznawcze)

UWA­GA!!!

Już dziś pobierz z Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie wnio­sek na dofi­nan­so­wa­nie do tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych. Nie zwle­kaj, im szyb­ciej to zro­bisz tym lepiej!!!

Potrze­bu­jesz podpowiedzi?

Skon­tak­tuj się z nami. KSON ul. Os. Robot­ni­cze 47 A Tel. 7575 242 54 lub bez­płat­na info­li­nia 800 700 025 e‑mail: biuro@kson.pl

Już dziś zare­zer­wuj miejsce!

Pro­si­my zain­te­re­so­wa­nych o wybra­nie swo­jej ofer­ty i skon­tak­to­wa­nie się z wolon­ta­riu­sza­mi KSON pro­wa­dzą­cy­mi Agen­cje Tury­stycz­ną kole­żan­ka­mi Patry­cją i Gra­ży­ną oraz kole­gą Pio­trem. W przy­go­to­wa­niu rów­nież są wyjaz­dy zagra­nicz­ne opra­co­wa­ne przez wia­ry­god­ne­go Touro­pe­ra­to­ra z zało­że­niem ze maja być to impre­zy dostęp­ne dla osób star­szych i niepełnosprawnych.

Uwa­ga ilość miejsc na tur­nu­sy i wyciecz­ki ograniczona!