Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na wyjazd do Ope­ry we Wrocławiu

Posia­da­my trzy wol­ne miej­sca do Ope­ry we Wro­cła­wiu, na spek­takl “JOAN­NA D’ARC-GIU­SEP­PE VER­DIE­GO” w dniu 16 marzec 2013r (sobo­ta), godz. 19.00. Wyjazd spod Teatru im. K. Nor­wi­da o godz. 16.00. Cena bile­tu ulgo­we­go 70,00 zł + 30,00 zł za prze­jazd w dwie stro­ny, któ­ry zapew­nia orga­ni­za­tor. Infor­ma­cje i zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 231 83 oraz bez­płat­na info­li­nia 800 700 025 — zapi­sy do dnia 25 luty 2013r. SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY!