Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI W GÓRACH IZERSKICH

W pią­tek przed ostat­ka­mi 30-sto oso­bo­wa gru­pa nie­peł­no­spraw­nych wybra­ła się na wypra­wę w Góry Izer­skie. Z Pola­ny Jaku­szyc­kiej część uda­ła się sania­mi do Schro­ni­ska Orle, a 10-cio oso­bo­wa gru­pa nie­peł­no­spraw­nych nar­cia­rzy na bie­gów­kach podą­ży­ło ich śla­dem. Cudow­ny obraz iście ala­skań­skiej zimy i adre­na­li­na zwią­za­na z szyb­ko­ścią sań cią­gnio­nych przez sku­te­ry śnież­ne, to nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie. Po pół godzi­nie do Schro­ni­ska Orle dotar­li nar­cia­rze. Na miej­scu przy­by­łych przy­wi­tał Pan Sta­ni­sław Kor­na­fel pre­zes Towa­rzy­stwa Izer­skie­go i gospo­darz Schro­ni­ska Orle. Przy ogni­sku i pie­czo­nych kieł­ba­skach Pan Sta­ni­sław opo­wia­dał o histo­rii tury­sty­ki i szklar­stwa na pola­nie. Z pasją mówił też o pla­nach Towa­rzy­stwa Izer­skie­go zwią­za­nych z tury­sty­ką, rekre­acją, astro­no­mią, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści współ­pra­cy pomię­dzy Towa­rzy­stwem a Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Powstał pomysł, aby w okre­sie let­nim na dro­dze z Pola­ny do Schro­ni­ska Orle odby­wać raj­dy tury­stycz­ne z udzia­łem wóz­ko­wi­czów, za czym prze­ma­wia nie tyl­ko wspa­nia­ły kra­jo­braz ale rów­nież dobra nawierzch­nia dro­gi. Sej­mik zachę­ca­jąc nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów do wyj­ścia z domu pro­pa­go­wał będzie nadal pie­sze wyciecz­ki z kija­mi nor­dic wal­king. W ubie­głym roku takich zor­ga­ni­zo­wa­nych spa­ce­rów odby­ło się osiem, a wzię­ło w nich udział ponad 100 Jele­nio­gó­rzan Schro­ni­sko Orle i nie­trud­na do poko­na­nia tra­sa z Jaku­szyc to dobra ofer­ta dla inte­gra­cyj­nych wycie­czek całych rodzin.