Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPLE­CZE POMO­CO­WE, ZDRO­WOT­NE, PSY­CHO­LO­GICZ­NO – PEDA­GO­GICZ­NE DLA DZIE­CI Z ZABU­RZE­NIA­MI ROZ­WO­JU I ICH RODZIN

CEN­TRUM INFOR­MA­CJI I WSPAR­CIA KAR­KO­NO­SKIE­GO SEJ­MI­KU OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ZAPRA­SZA NA SPO­TKA­NIE N.T. “ZAPLE­CZE POMO­CO­WE, ZDRO­WOT­NE, PSY­CHO­LO­GICZ­NO – PEDA­GO­GICZ­NE DLA DZIE­CI Z ZABU­RZE­NIA­MI ROZ­WO­JU I ICH RODZIN”

  • DATA: 20.02.2013 r.
  • GODZ: 16.30
  • MIEJ­SCE: SZKO­ŁA POD­STA­WO­WA NR 5, UL. LOT­NIC­TWA 1, JELE­NIA GÓRA, SALA NR 3.

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  • 1. WSPÓŁ­PRA­CA RODZI­CÓW I SZKO­ŁY W ZAKRE­SIE WSPO­MA­GA­NIA NAUCZA­NIA DZIE­CI Z ZABU­RZE­NIA­MI ROZWOJU
  • 2. GDZIE UZY­SKAĆ WSPAR­CIE DLA DZIE­CI NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ORAZ NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH CZŁON­KÓW RODZIN
  • 3. FOR­MY WSPAR­CIA SPOŁECZNEGO
  • 4. FOR­MY WSPAR­CIA FINANSOWEGO
  • 5. FOR­MY POMO­CY RZECZOWEJ
  • 6. DYS­KU­SJA

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025 lub e‑mail: info@kson.pl