Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2013 roku

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne “Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2013 roku”

  • DATA: 07 luty 2013 (czwar­tek)
  • GODZI­NA: 14:00
  • MIEJ­SCE: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a, Świe­tli­ca integracyjna

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  • Komu przy­słu­gu­je dofi­nan­so­wa­nie na zało­że­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej
  • Wyso­kość dofinansowania
  • Jak ubie­gać się o dofinansowanie
  • Jaka dzia­łal­ność będzie finansowana
  • Jak wypeł­nić doku­men­ty potrzeb­ne do otrzy­ma­nia dofinansowania

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025