Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uwa­ga orga­ni­za­to­rzy wypoczynków!

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych wzo­rem lat ubie­głych podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zor­ga­ni­zo­wa­nia wio­sen­no-let­nie­go i jesien­ne­go wypo­czyn­ku dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i senio­rów. W tym celu KSON poszu­ku­je obiek­tów wypo­czyn­ko­wych na tere­nie pol­ski ze szcze­gól­ną pre­fe­ren­cją dla wybrze­ża zachod­nie­go na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne i wypo­czyn­ko­we w okre­sach od maja do wrze­śnia 2013. Inte­re­su­ją nas tak­że zor­ga­ni­zo­wa­ne wyciecz­ki i inne atrak­cje tury­stycz­ne dla repre­zen­to­wa­ne­go przez nas śro­do­wi­ska. Pro­si­my o nad­sy­ła­nie swo­ich ofert do 15 lute­go br. na adres ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a lub na e‑mail biuro@kson.pl, a tak­że pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54 od ponie­dział­ku od piątku.