Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wigi­lia w „Świa­teł­ku”

W sobo­tę 15.12.2012r. W świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej w Szklar­skiej Porę­bie Dol­nej odby­ło się spo­tka­nie gwiazd­ko­we, orga­ni­zo­wa­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie pomo­cy dzie­ciom z auty­zmem i zabu­rze­nia­mi roz­wo­ju „Świa­teł­ko” dzia­ła­ją­ce przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Wigi­lia odby­ła się dzię­ki otwar­tym ser­com hoj­nych spon­so­rów. Dzię­ku­je­my przed­się­bior­com i wła­ści­cie­lom nastę­pu­ją­cych firm i organizacji:

 

  1. Rota­ry Club – Jele­nia Góra
  2. Jel-Plast – Jele­nia Góra
  3. Apte­ka „Nad Kamien­ną” — Szklar­ska Poręba
  4. Pie­kar­nia p.p. Kukieł­ka – Szklar­ska Poręba
  5. Pie­kar­nia Gór­ska – Szklar­ska Poręba
  6. Sklep noc­ny – Szklar­ska Poręba
  7. Sklep „Pamią­tecz­ka u Jurecz­ka” — Szklar­ska Poręba
  8. Sklep „Smyk” — Wałbrzych

Były życze­nia, kolę­dy i obfi­cie zasta­wio­ny stół. Barszcz z uszka­mi, pasz­te­ci­ki, cia­sta, owo­ce, napo­je. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ok. 30 rodzi­ców wraz z dzieć­mi, któ­rzy przy­je­cha­li nawet z odle­głej Olszy­ny Lubań­skiej oraz zapro­sze­ni goście.

Każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło od św. Miko­ła­ja olbrzy­mią pacz­kę z pre­zen­ta­mi, zaś dla rodzi­ców naj­więk­szym pre­zen­tem były uśmiech­nię­te buzie ich pociech.

Wszyst­kim milu­siń­skim oraz ich rodzi­com z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia i Nowe­go Roku skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia wszel­kiej pomyślności.