Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­jekt pn. „Dotyk Histo­rii” reali­zo­wa­ny w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach pro­gra­mu gran­to­we­go Bank Dzie­cię­cych Uśmie­chów 2012

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we wrze­śniu bie­żą­ce­go roku wystą­pił do Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go WBK z wnio­skiem o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu pn. „Dotyk Historii”.

 

Już w poło­wie listo­pa­da zosta­ła ogło­szo­na lista orga­ni­za­cji, któ­re otrzy­ma­ją dofi­nan­so­wa­nie do pro­jek­tów w II edy­cji pro­gra­mu gran­to­we­go Bank Dzie­cię­cych Uśmie­chów 2012. Pani Ewa Pacio­rek – Dyrek­tor I Oddzia­łu Ban­ku Zachod­nie­go WBK pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła nasz wnio­sek dzię­ki cze­mu nasza orga­ni­za­cja otrzy­ma­ła grant w wyso­ko­ści 4600,00 zł. 10 grud­nia 2012r pre­zes KSON pod­pi­sał umo­wę daro­wi­zny z Fun­da­cją (zdję­cia poniżej).

 

Dzię­ki wspar­ciu Fun­da­cji może­my zre­ali­zo­wać pro­jekt dla co naj­mniej szes­na­ścior­ga nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci. Głów­nym celem pro­jek­tu jest zapo­zna­nie dzie­ci z tra­dy­cją i histo­rią Dol­ne­go Ślą­ska. Reali­za­cja ww. zało­że­nia moż­li­wa będzie dzię­ki prze­pro­wa­dze­niu „Żywych lek­cji histo­rii” oraz wyciecz­ce do Zam­ku Książ. Dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­jek­tem roz­po­czy­na­my w mie­sią­cu kwiet­niu 2013r.

 

Sie­dzi­bę Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych odwie­dzi wów­czas Brac­two Rycer­skie, któ­re oprócz teo­re­tycz­ne­go wpro­wa­dze­nia słu­cha­czy w rze­czy­wi­stość daw­nych cza­sów poka­rze narzę­dzia rycer­skie­go fachu: mie­cze, topo­ry, przed­mio­ty użyt­ku domo­we­go, a zapro­szo­ne dzie­ci będą mogły prze­brać się w stro­je z epo­ki. Głęb­sze pozna­nie histo­rii będzie moż­li­we dzię­ki wyciecz­ce do Zam­ku Książ. Wów­czas dzie­ci zoba­czą rów­nież jak i gdzie żyli ludzie tam­tych cza­sów. Pro­jekt prze­wi­du­je rów­nież prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su pla­stycz­ne­go doty­czą­ce­go przed­sta­wio­nej tema­ty­ki. Wszyst­kie pra­ce zosta­ną nagro­dzo­ne i zapre­zen­to­wa­ne w mediach.

 

Kar­ko­no­skie Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest orga­ni­za­cją non-pro­fit dla­te­go też bez wspar­cia finan­so­we­go nie mogła­by zre­ali­zo­wać wie­lu pro­jek­tów. Dzię­ku­je­my Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go WBK za oka­za­ne ser­ce oraz chęć wspar­cia naszych dzia­łań na rzecz nie­peł­no­spraw­nych dzieci.